Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 63

Salimo la Davide. Pamene anali mʼchipululu cha Yuda.

1Inu Mulungu, ndinu Mulungu wanga,
    moona mtima ine ndimakufunafunani;
moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu,
    thupi langa likulakalaka inu,
mʼdziko lowuma ndi lotopetsa
    kumene kulibe madzi.

Inu ndinakuonani ku malo anu opatulika
    ndipo ndinapenya mphamvu zanu ndi ulemerero wanu.
Chifukwa chikondi chanu
    ndi choposa moyo, milomo yanga idzakulemekezani.
Ndidzakutamandani masiku onse a moyo wanga,
    ndipo mʼdzina lanu ndidzakweza manja anga.
Mudzakhutitsa moyo wanga ndi zonona.
    Ine ndidzakutamandani ndi mawu anthetemya.

Pa bedi panga ndimakumbukira inu;
    ndimaganiza za Inu nthawi yonse ya usiku.
Chifukwa ndinu thandizo langa,
    ine ndimayimba mu mthunzi wa mapiko anu.
Moyo wanga umakangamira Inu;
    dzanja lanu lamanja limandigwiriziza.

Iwo amene akufunafuna moyo wanga adzawonongedwa;
    adzatsikira kunsi kozama kwa dziko lapansi.
10 Iwo adzaperekedwa ku lupanga
    ndi kukhala chakudya cha ankhandwe.

11 Koma mfumu idzakondwera mwa Mulungu;
    onse amene amalumbira mʼdzina la Mulungu adzalemekeza Mulunguyo,
    koma pakamwa pa anthu onama padzatsekedwa.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 63

Psalm 63

Längtan efter Gud, förtröstan på honom

1En psalm av David, när han var i Juda öken.

2Gud, min Gud, dig söker jag!

Min själ törstar efter dig,

min kropp längtar efter dig

i detta förtorkade och plågade land,

där inget vatten finns.

3Jag har sett dig i din helgedom,

jag har sett din makt och härlighet.

4Din nåd betyder mer än livet.

Jag vill prisa dig!

5Så länge jag lever vill jag prisa dig

och i ditt namn lyfta mina händer.

6Min själ mättas som av rikaste rätter.

Därför lovsjunger jag dig med jublande läppar.

7På min bädd kommer jag ihåg dig,

i nattens timmar tänker jag på dig.

8Eftersom du är min hjälp,

jublar jag under dina vingars skugga.

9Jag klamrar mig fast vid dig,

och din starka arm skyddar mig.

10De som står efter mitt liv förgås,

de kommer att fara ner i jordens djup.

11De kommer att överlämnas åt svärdet

och bli uppätna av schakaler.

12Men kungen ska glädja sig i Gud,

och var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig,

medan lögnarna tystas ner.