Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 62

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Kutsata mayimbidwe a Yedutuni. Salimo la Davide.

1Moyo wanga umapeza mpumulo mwa Mulungu yekha;
    chipulumutso changa chimachokera kwa Iye.
Iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa;
    Iye ndi linga langa, choncho sindidzagwedezeka.

Kodi nonsenu mudzalimbana naye munthu mpaka liti?
    Kodi mudzamugwetsa pansi ngati khoma losalimba,
    ngati mpanda wogwedezeka?
Iwo akufunitsitsa kumugwetsa
    kuti achoke pa malo ake apamwamba.
    Iwo amakondweretsedwa ndi mabodza.
Ndi pakamwa pawo amadalitsa
    koma mʼmitima yawo amatemberera.

Peza mpumulo mwa Mulungu yekhayo iwe moyo wanga;
    chiyembekezo changa chichokera mwa Iye.
Iye yekhayo ndiye thanthwe langa ndi chipulumutso changa;
    Iyeyo ndi linga langa; sindidzagwedezeka.
Chipulumutso changa ndi ulemu wanga zimachokera kwa Mulungu:
    Iye ndiye thanthwe langa lamphamvu; Mulungu ndiye pothawira panga.
Dalirani Iye nthawi zonse, inu anthu;
    khuthulani mitima yanu kwa Iye,
    pakuti Mulungu ndiye pothawirapo pathu.
            Sela

Anthu wamba ndi mpweya chabe;
    anthu apamwamba ndi bodza chabe;
ngati atayezedwa pa sikelo iwo ndi chabe;
    iwowo pamodzi ndi mpweya ndi chabe
10 Musadalire kulanda mwachinyengo
    kapena katundu wobedwa;
ngakhale chuma chanu chichuluke,
    musayike mtima wanu pa icho.

11 Mulungu wayankhula kamodzi,
    ine ndamvapo zinthu ziwiri;
choyamba nʼchakuti Inu Mulungu ndinu wamphamvu,
12     komanso Inu Ambuye, chikondi chanu nʼchosasinthika.
Chachiwiri nʼchakuti mumamuchitira munthu
    molingana ndi ntchito zake.

Amplified Bible

Psalm 62

God Alone a Refuge from Treachery and Oppression.

To the Chief Musician; to Jeduthun [Ethan, the noted musician, founder of an official musical family]. A Psalm of David.

1For God alone my soul waits in silence;
From Him comes my salvation.

He alone is my rock and my salvation,
My defense and my strong tower; I will not be shaken or disheartened.


How long will you attack a man
So that you may murder him, all of you,
Like a leaning wall, like a tottering fence?

They consult only to throw him down from his high position [to dishonor him];
They delight in lies.
They bless with [the words of] their mouths,
But inwardly they curse. Selah.


For God alone my soul waits in silence and quietly submits to Him,
For my hope is from Him.

He only is my rock and my salvation;
My fortress and my defense, I will not be shaken or discouraged.

On God my salvation and my glory rest;
He is my rock of [unyielding] strength, my refuge is in God.

Trust [confidently] in Him at all times, O people;
Pour out your heart before Him.
God is a refuge for us. Selah.


Men of low degree are only a breath (emptiness), and men of [high] rank are a lie (delusion).
In the balances they go up [because they have no measurable weight or value];
They are together lighter than a breath.
10 
Do not trust in oppression,
And do not vainly hope in robbery;
If riches increase, do not set your heart on them.

11 
God has spoken once,
Twice I have heard this:
That power belongs to God.
12 
Also to You, O Lord, belong lovingkindness and compassion,
For You compensate every man according to [the value of] his work.