Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 6

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Molingana ndi seminiti. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, musandidzudzule mu mkwiyo wanu,
    kapena kundilanga mu ukali wanu.
Ndichitireni chifundo Inu Yehova, pakuti ndalefuka;
    Inu Yehova chiritseni, pakuti mafupa anga ali pa ululu waukulu.
Moyo wanga uli pa mazunzo aakulu.
    Mpaka liti, Inu Yehova, mpaka liti?

Tembenukani Inu Yehova, ndipo mundilanditse;
    pulumutseni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.
Palibe amene amakukumbukirani pamene wamwalira;
    Amakutamandani ndani ali ku manda?

Ine ndatopa ndi kubuwula;
    usiku wonse pa bedi panga pamadzaza ndi misozi yanga;
    ndimanyowetsa pogona panga ndi misozi.
Maso anga atupa chifukwa cha chisoni;
    akulephera kuona chifukwa cha adani anga.

Chokani kwa ine inu nonse amene mumachita zoyipa,
    pakuti Yehova wamva kulira kwanga.
Yehova wamva kupempha kwanga kofuna chifundo;
    Yehova walandira pemphero langa.
10 Adani anga onse adzachita manyazi ndipo adzakhala ndi mantha;
    adzabwerera msangamsanga mwa manyazi.

New Russian Translation

Psalms 6

Псалом 6

1Дирижеру хора. На струнных инструментах. Под восьмиструнный инструмент[a]. Псалом Давида.

2Господи, не в гневе меня укоряй,

не в ярости наказывай.

3Помилуй меня, Господи, ведь я изможден.

Исцели меня, Господи,

так как дрожь пробирает меня до костей,

4и душа моя в большом смятении.

Сколько еще, Господи, как долго?

5Господи, обратись ко мне и избавь,

спаси меня по милости Твоей.

6Ведь в смерти нет памяти о Тебе.

Кто из мира мертвых[b] Тебя восславит?

7Я устал стенать,

каждую ночь моя постель влажна от слез,

слезами омываю ложе свое.

8Глаза мои изнурены от горя,

и ослабели из-за всех врагов моих.

9Прочь от меня, все творящие зло,

ведь Господь услышал мой плач!

10Господь услышал мою мольбу,

Господь принял мою молитву.

11Все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их,

обратятся вспять во внезапном бесчестии.

Notas al pie

  1. 6:1 Евр.: «шеминит». Неизвестный музыкальный термин, вероятнее всего, обозначающий определенный стиль или нижний звуковой регистр. Также в Пс. 11.
  2. 6:6 Мир мертвых – евр.: «шеол».