Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 6

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Molingana ndi seminiti. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, musandidzudzule mu mkwiyo wanu,
    kapena kundilanga mu ukali wanu.
Ndichitireni chifundo Inu Yehova, pakuti ndalefuka;
    Inu Yehova chiritseni, pakuti mafupa anga ali pa ululu waukulu.
Moyo wanga uli pa mazunzo aakulu.
    Mpaka liti, Inu Yehova, mpaka liti?

Tembenukani Inu Yehova, ndipo mundilanditse;
    pulumutseni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.
Palibe amene amakukumbukirani pamene wamwalira;
    Amakutamandani ndani ali ku manda?

Ine ndatopa ndi kubuwula;
    usiku wonse pa bedi panga pamadzaza ndi misozi yanga;
    ndimanyowetsa pogona panga ndi misozi.
Maso anga atupa chifukwa cha chisoni;
    akulephera kuona chifukwa cha adani anga.

Chokani kwa ine inu nonse amene mumachita zoyipa,
    pakuti Yehova wamva kulira kwanga.
Yehova wamva kupempha kwanga kofuna chifundo;
    Yehova walandira pemphero langa.
10 Adani anga onse adzachita manyazi ndipo adzakhala ndi mantha;
    adzabwerera msangamsanga mwa manyazi.

Amplified Bible

Psalm 6

Prayer for Mercy in Time of Trouble.

To the Chief Musician; on stringed instruments, set [possibly] an octave below. A Psalm of David.

1O Lord, do not rebuke or punish me in Your anger,
Nor discipline me in Your wrath.

Have mercy on me and be gracious to me, O Lord, for I am weak (faint, frail);
Heal me, O Lord, for my bones are dismayed and anguished.

My soul [as well as my body] is greatly dismayed.
But as for You, O Lord—how long [until You act on my behalf]?


Return, O Lord, rescue my soul;
Save me because of Your [unfailing] steadfast love and mercy.

For in death there is no mention of You;
In Sheol (the nether world, the place of the dead) who will praise You and give You thanks?


I am weary with my groaning;
Every night I soak my bed with tears,
I drench my couch with my weeping.

My eye grows dim with grief;
It grows old because of all my enemies.


Depart from me, all you who do evil,
For the Lord has heard the voice of my weeping.

The Lord has heard my supplication [my plea for grace];
The Lord receives my prayer.
10 
Let all my enemies be ashamed and greatly horrified;
Let them turn back, let them suddenly be ashamed [of what they have done].