Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 59

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide. Pamene Sauli anatumiza anthu kuti akalondere nyumba ya Davide ndi cholinga choti amuphe.

1Landitseni kwa adani anga, Inu Mulungu;
    munditeteze kwa anthu amene auka kutsutsana nane.
Landitseni kwa anthu ochita zoyipa
    ndipo mundipulumutse kwa anthu okhetsa magazi.

Onani momwe iwo akundibisalira!
    Anthu owopsa agwirizana zolimbana nane;
    osati chifukwa cha mlandu kapena tchimo langa, Inu Yehova.
Ine sindinachite cholakwa, koma iwo ndi okonzeka kundithira nkhondo.
    Dzukani kuti mundithandize; penyani mavuto anga!
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, Mulungu wa Israeli,
    dzidzutseni nokha kuti mulange anthu a mitundu ina yonse;
    musaonetse chifundo chanu kwa anthu oyipa achinyengowa.

Iwo amabweranso madzulo
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyendayenda mu mzinda.
Onani zomwe amalavula mʼkamwa mwawo;
    iwo amalavula malupanga kuchokera pa milomo yawo,
    ndipo amanena kuti, “Ndani angatimve?”
Koma Inu Yehova, mumawaseka,
    mumayinyoza mitundu yonseyo.

Inu mphamvu yanga, ine ndiyangʼana kwa inu;
Inu Mulungu, ndinu linga langa. 10     Mulungu wanga wachikondi.

Mulungu adzapita patsogolo panga
    ndipo adzandilola kunyada pa iwo amene amandinyoza.
11 Koma musawaphe, Inu Ambuye chishango chathu,
    kuopa kuti anthu anga angayiwale.
Mwa mphamvu zanu,
    lolani kuti azingoyendayenda ndipo muwatsitse.
12 Chifukwa cha machimo a pakamwa pawo
    chifukwa cha mawu a milomo yawo,
    iwo akodwe mʼkunyada kwawo.
Chifukwa cha matemberero ndi mabodza amene ayankhula
13     muwawononge mu ukali (wanu)
    muwawononge mpaka atheretu.
Pamenepo zidzadziwika ku malekezero a dziko lapansi
    kuti Mulungu amalamulira Yakobo.

14 Iwo amabweranso madzulo,
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyenda mu mzinda.
15 Iwo amayendayenda kufuna chakudya
    ndipo amawuwa ngati sanakhute.
16 Koma ine ndidzayimba za mphamvu yanu,
    mmawa ndidzayimba zachikondi chanu;
pakuti ndinu linga langa,
    pothawirapo panga mʼnthawi ya mavuto.

17 Inu mphamvu yanga, ndiyimba matamando kwa inu;
    Inu Mulungu, ndinu linga langa, Mulungu wanga wachikondi.

New International Version - UK

Psalm 59

Psalm 59[a]

For the director of music. To the tune of ‘Do Not Destroy’. Of David. A miktam.[b] When Saul had sent men to watch David’s house in order to kill him.

Deliver me from my enemies, O God;
    be my fortress against those who are attacking me.
Deliver me from evildoers
    and save me from those who are after my blood.

See how they lie in wait for me!
    Fierce men conspire against me
    for no offence or sin of mine, Lord.
I have done no wrong, yet they are ready to attack me.
    Arise to help me; look on my plight!
You, Lord God Almighty,
    you who are the God of Israel,
rouse yourself to punish all the nations;
    show no mercy to wicked traitors.[c]

They return at evening,
    snarling like dogs,
    and prowl about the city.
See what they spew from their mouths –
    the words from their lips are sharp as swords,
    and they think, ‘Who can hear us?’
But you laugh at them, Lord;
    you scoff at all those nations.

You are my strength, I watch for you;
    you, God, are my fortress,
10     my God on whom I can rely.

God will go before me
    and will let me gloat over those who slander me.
11 But do not kill them, Lord our shield,[d]
    or my people will forget.
In your might uproot them
    and bring them down.
12 For the sins of their mouths,
    for the words of their lips,
    let them be caught in their pride.
For the curses and lies they utter,
13     consume them in your wrath,
    consume them till they are no more.
Then it will be known to the ends of the earth
    that God rules over Jacob.

14 They return at evening,
    snarling like dogs,
    and prowl about the city.
15 They wander about for food
    and howl if not satisfied.
16 But I will sing of your strength,
    in the morning I will sing of your love;
for you are my fortress,
    my refuge in times of trouble.

17 You are my strength, I sing praise to you;
    you, God, are my fortress,
    my God on whom I can rely.

Notas al pie

  1. Psalm 59:1 In Hebrew texts 59:1-17 is numbered 59:2-18.
  2. Psalm 59:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 59:5 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 13.
  4. Psalm 59:11 Or sovereign