Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 59

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide. Pamene Sauli anatumiza anthu kuti akalondere nyumba ya Davide ndi cholinga choti amuphe.

1Landitseni kwa adani anga, Inu Mulungu;
    munditeteze kwa anthu amene auka kutsutsana nane.
Landitseni kwa anthu ochita zoyipa
    ndipo mundipulumutse kwa anthu okhetsa magazi.

Onani momwe iwo akundibisalira!
    Anthu owopsa agwirizana zolimbana nane;
    osati chifukwa cha mlandu kapena tchimo langa, Inu Yehova.
Ine sindinachite cholakwa, koma iwo ndi okonzeka kundithira nkhondo.
    Dzukani kuti mundithandize; penyani mavuto anga!
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, Mulungu wa Israeli,
    dzidzutseni nokha kuti mulange anthu a mitundu ina yonse;
    musaonetse chifundo chanu kwa anthu oyipa achinyengowa.

Iwo amabweranso madzulo
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyendayenda mu mzinda.
Onani zomwe amalavula mʼkamwa mwawo;
    iwo amalavula malupanga kuchokera pa milomo yawo,
    ndipo amanena kuti, “Ndani angatimve?”
Koma Inu Yehova, mumawaseka,
    mumayinyoza mitundu yonseyo.

Inu mphamvu yanga, ine ndiyangʼana kwa inu;
Inu Mulungu, ndinu linga langa. 10     Mulungu wanga wachikondi.

Mulungu adzapita patsogolo panga
    ndipo adzandilola kunyada pa iwo amene amandinyoza.
11 Koma musawaphe, Inu Ambuye chishango chathu,
    kuopa kuti anthu anga angayiwale.
Mwa mphamvu zanu,
    lolani kuti azingoyendayenda ndipo muwatsitse.
12 Chifukwa cha machimo a pakamwa pawo
    chifukwa cha mawu a milomo yawo,
    iwo akodwe mʼkunyada kwawo.
Chifukwa cha matemberero ndi mabodza amene ayankhula
13     muwawononge mu ukali (wanu)
    muwawononge mpaka atheretu.
Pamenepo zidzadziwika ku malekezero a dziko lapansi
    kuti Mulungu amalamulira Yakobo.

14 Iwo amabweranso madzulo,
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyenda mu mzinda.
15 Iwo amayendayenda kufuna chakudya
    ndipo amawuwa ngati sanakhute.
16 Koma ine ndidzayimba za mphamvu yanu,
    mmawa ndidzayimba zachikondi chanu;
pakuti ndinu linga langa,
    pothawirapo panga mʼnthawi ya mavuto.

17 Inu mphamvu yanga, ndiyimba matamando kwa inu;
    Inu Mulungu, ndinu linga langa, Mulungu wanga wachikondi.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 59

祈求上帝佑护

大卫作的诗,交给乐长,调用“休要毁坏”。当时扫罗派人去监视大卫的家,要杀害大卫。

1我的上帝啊,
求你救我脱离仇敌,
保护我免遭其害。
求你救我脱离作恶之徒,
脱离嗜血成性之人。
看啊,他们要暗害我。
耶和华啊,我并未犯罪作恶,
凶残的人却攻击我。
我没有过错,
他们却准备攻击我。
求你起来帮助我,
顾念我的困境。
万军之耶和华,以色列的上帝啊,
求你起来惩罚列国,
不要姑息奸诈的恶人。(细拉)

他们夜晚回来,
嚎叫如狗,在城中游荡。
他们出口伤人,舌如利剑,
还说:“谁听得见?”
但你耶和华必嗤笑他们,
嘲讽列国。
上帝啊,
你是我的力量,我的堡垒,
我仰望你。
10 我的上帝爱我,
祂会帮助我,
让我欣然看见仇敌遭报。

11 保护我们的主啊,
求你不要杀掉他们,
免得我的百姓忘记教训。
求你用你的能力驱散他们,
使他们沦为卑贱。
12 他们的嘴巴充满罪恶,
口中尽是咒诅和谎言,
愿他们陷在狂傲中不能自拔。
13 求你发烈怒毁灭他们,
彻底铲除他们,
使普天下都知道上帝在雅各家掌权。(细拉)

14 他们夜晚回来,
嚎叫如狗,在城中游荡,
15 四处觅食,
吃不饱就狂吠不止。
16 但我要歌颂你的能力,
在清晨颂扬你的慈爱,
因为你是我的堡垒,
是我患难时的避难所。
17 上帝啊,你是我的力量,
我要颂赞你,
你是我的堡垒,
是爱我的上帝。