Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 59

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide. Pamene Sauli anatumiza anthu kuti akalondere nyumba ya Davide ndi cholinga choti amuphe.

1Landitseni kwa adani anga, Inu Mulungu;
    munditeteze kwa anthu amene auka kutsutsana nane.
Landitseni kwa anthu ochita zoyipa
    ndipo mundipulumutse kwa anthu okhetsa magazi.

Onani momwe iwo akundibisalira!
    Anthu owopsa agwirizana zolimbana nane;
    osati chifukwa cha mlandu kapena tchimo langa, Inu Yehova.
Ine sindinachite cholakwa, koma iwo ndi okonzeka kundithira nkhondo.
    Dzukani kuti mundithandize; penyani mavuto anga!
Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse, Mulungu wa Israeli,
    dzidzutseni nokha kuti mulange anthu a mitundu ina yonse;
    musaonetse chifundo chanu kwa anthu oyipa achinyengowa.

Iwo amabweranso madzulo
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyendayenda mu mzinda.
Onani zomwe amalavula mʼkamwa mwawo;
    iwo amalavula malupanga kuchokera pa milomo yawo,
    ndipo amanena kuti, “Ndani angatimve?”
Koma Inu Yehova, mumawaseka,
    mumayinyoza mitundu yonseyo.

Inu mphamvu yanga, ine ndiyangʼana kwa inu;
Inu Mulungu, ndinu linga langa. 10     Mulungu wanga wachikondi.

Mulungu adzapita patsogolo panga
    ndipo adzandilola kunyada pa iwo amene amandinyoza.
11 Koma musawaphe, Inu Ambuye chishango chathu,
    kuopa kuti anthu anga angayiwale.
Mwa mphamvu zanu,
    lolani kuti azingoyendayenda ndipo muwatsitse.
12 Chifukwa cha machimo a pakamwa pawo
    chifukwa cha mawu a milomo yawo,
    iwo akodwe mʼkunyada kwawo.
Chifukwa cha matemberero ndi mabodza amene ayankhula
13     muwawononge mu ukali (wanu)
    muwawononge mpaka atheretu.
Pamenepo zidzadziwika ku malekezero a dziko lapansi
    kuti Mulungu amalamulira Yakobo.

14 Iwo amabweranso madzulo,
    akuchita phokoso ngati agalu
    ndi kumangoyenda mu mzinda.
15 Iwo amayendayenda kufuna chakudya
    ndipo amawuwa ngati sanakhute.
16 Koma ine ndidzayimba za mphamvu yanu,
    mmawa ndidzayimba zachikondi chanu;
pakuti ndinu linga langa,
    pothawirapo panga mʼnthawi ya mavuto.

17 Inu mphamvu yanga, ndiyimba matamando kwa inu;
    Inu Mulungu, ndinu linga langa, Mulungu wanga wachikondi.

Amplified Bible

Psalm 59

Prayer for Rescue from Enemies.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Mikhtam of David, [a record of memorable thoughts] when Saul sent men to watch his house in order to kill him.

1Deliver me from my enemies, O my God;
Set me securely on an inaccessibly high place away from those who rise up against me.

Deliver me from those who practice wrongdoing,
And save me from bloodthirsty men.

Look! They lie in wait for my life;
Fierce and powerful men [are uniting together to] launch an attack against me,
Not for my wrongdoing nor for any sin of mine, O Lord.

They run and set themselves against me though there is no guilt in me;
Stir Yourself to meet and help me, and see [what they are doing]!

You, O Lord God of hosts, the God of Israel,
Arise to punish all the nations;
Spare no one and do not be merciful to any who treacherously plot evil. Selah.

They return at evening, they howl and snarl like dogs,
And go [prowling] around the city.

Look how they belch out [insults] with their mouths;
Swords [of sarcasm, ridicule, slander, and lies] are in their lips,
For they say, “Who hears us?”

But You, O Lord, will laugh at them [in scorn];
You scoff at and deride all the nations.


O [God] my strength, I will watch for You;
For God is my stronghold [my refuge, my protector, my high tower].
10 
My God in His [steadfast] lovingkindness will meet me;
God will let me look triumphantly on my enemies [who lie in wait for me].
11 
Do not kill them, or my people will forget;
Scatter them and make them wander [endlessly] back and forth by Your power, and bring them down,
O Lord our shield!
12 
For the sin of their mouths and the words of their lips,
Let them even be trapped in their pride,
And on account of the curses and lies which they tell.
13 
Destroy them in wrath, destroy them so that they may be no more;
Let them know that God rules over Jacob (Israel)
To the ends of the earth. Selah.
14 
They return at evening, they howl and snarl like dogs,
And go [prowling] around the city.
15 
They wander around for food [to devour]
And growl all night if they are not satisfied.

16 
But as for me, I will sing of Your mighty strength and power;
Yes, I will sing joyfully of Your lovingkindness in the morning;
For You have been my stronghold
And a refuge in the day of my distress.
17 
To You, O [God] my strength, I will sing praises;
For God is my stronghold [my refuge, my protector, my high tower], the God who shows me [steadfast] lovingkindness.