Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 58

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide.

1Kodi inu olamulira mumayankhuladi molungama?
    Kodi mumaweruza mwachilungamo pakati pa anthu?
Ayi, mʼmitima mwanu mumakonzekera zosalungama,
    ndipo manja anu amatulutsa zachiwawa pa dziko lapansi.
Ngakhale kuchokera tsiku lawo lobadwa oyipa amasochera;
    kuchokera mʼmimba ya amayi awo, iwo ndi otayika ndipo amayankhula mabodza.
Ululu wawo uli ngati ululu wa njoka,
    ngati uja wa mphiri imene yatseka mʼmakutu mwake.
Imene simva liwu la munthu wamatsenga,
    ngakhale akhale wa luso lotani munthu wamatsengayo.

Gululani mano mʼkamwa mwawo, Inu Mulungu,
    Yehova khadzulani mano a mikango!
Mulole kuti asowe ngati madzi oyenda
    pamene iwo akoka uta mulole kuti mivi yawo ikhale yosathwa.
Akhale ngati nkhono imene imasungunuka pamene ikuyenda;
    ngati mwana wakufa asanabadwe, iwo asaone dzuwa.

Miphika yanu isanagwire moto waminga ya mkandankhuku,
    kaya iyo ndi yobiriwira kapena yowuma, oyipa adzachotsedwa.
10 Olungama adzasangalala poona kubwezera chilango,
    pamene adzasambitsa mapazi awo mʼmagazi a anthu oyipa.
11 Ndipo anthu adzanena kuti,
    “Zoonadi, olungama amalandirabe mphotho;
    zoonadi kuli Mulungu amene amaweruza dziko lapansi.”

Amplified Bible

Psalm 58

Prayer for the Punishment of the Wicked.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Mikhtam of David. [A record of memorable thoughts of David].

1Do you indeed speak righteousness, O gods (heavenly beings)?
Do you judge fairly, O sons of men?

No, in your heart you devise wrongdoing;
On earth you deal out the violence of your hands.

The wicked are estranged from the womb;
These go astray from birth, speaking lies [even twisted partial truths].

Their poison is like the venom of a serpent;
They are like the deaf horned viper that stops up its ear,

So that it does not listen to the voice of charmers,
Or of the skillful enchanter casting [cunning] spells.


O God, break their teeth in their mouth;
Break out the fangs of the young lions, O Lord.

Let them flow away like water that runs off;
When he aims his arrows, let them be as headless shafts.

Let them be as a snail which melts away (secretes slime) as it goes along,
Like the miscarriage of a woman which never sees the sun.

Before your cooking pots can feel the fire of thorns [burning under them as fuel],
He will sweep them away with a whirlwind, the green and the burning ones alike.

10 
The [unyieldingly] righteous will rejoice when he sees the vengeance [of God];
He will wash his feet in the blood of the wicked.
11 
Men will say, “Surely there is a reward for the righteous;
Surely there is a God who judges on the earth.”