Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 57

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide, pamene anathawa Sauli kupita ku phanga.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu mundichitire chifundo,
    pakuti mwa Inu moyo wanga umathawiramo.
Ndidzathawira mu mthunzi wa mapiko anu
    mpaka chiwonongeko chitapita.

Ine ndikufuwulira kwa Mulungu Wammwambamwamba,
    kwa Mulungu amene amakwaniritsa cholinga chake pa ine.
Mulungu amanditumizira kuchokera kumwamba ndi kundipulumutsa,
    kudzudzula iwo amene akundithamangitsa kwambiri.
    Mulungu amatumiza chikondi chake ndi kukhulupirika kwake.

Ine ndili pakati pa mikango,
    ndagona pakati pa zirombo zolusa;
anthu amene mano awo ndi milomo yawo ndi mivi,
    malilime awo ndi malupanga akuthwa.

Mukwezekedwe Inu Mulungu, kuposa mayiko onse akumwamba;
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

Iwo anatchera mapazi anga ukonde
    ndipo ndinawerama pansi mosautsidwa.
Anakumba dzenje mʼnjira yanga
    koma agweramo okha mʼmenemo.

Mtima wanga ndi wokhazikika, Inu Mulungu
    mtima wanga ndi wokhazikika.
    Ndidzayimba nyimbo, nyimbo yake yamatamando.
Dzuka moyo wanga!
    Dzukani zeze ndi pangwe!
    Ndidzadzuka mʼbandakucha.

Ndidzakutamandani Ambuye, pakati pa mitundu ya anthu,
    ndidzayimba za Inu pakati pa mayiko.
10 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu, kufikira ku mayiko akumwamba;
    kukhulupirika kwanu kwafika ku mitambo.

11 Mukwezekedwe Inu Mulungu kuposa mayiko akumwamba,
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

New Russian Translation

Psalms 57

Псалом 57

1Дирижеру хора. На мотив «Не погуби». Мольба Давида.

2Подлинно ли вы, правители,

говорите беспристрастно?

Справедливо ли судите меж людьми?

3Нет, неправду вы замышляете,

ваши руки творят на земле произвол.

4От утробы матери нечестивые – среди отступников;

с рождения сбились с пути и обманывают.

5Яд их подобен яду змеиному,

яду глухой кобры, что уши свои затыкает

6и не слышит голоса заклинателя,

как бы тот ни был искусен.

7Раздроби зубы у них во рту, о Боже;

вырви, Господи, клыки у львов!

8Да исчезнут, как высохшая вода;

пусть будут как надломленные стрелы в натянутом луке[a],

9как улитка, что растает, слизью изойдя,

как мертворожденный, что не увидит света.

10Прежде чем ваши котлы согреет горящий терн –

зелен он или сух – нечестивые будут погублены[b].

11Праведники возрадуются, когда увидят возмездие,

когда омоют стопы в крови нечестивых.

12И будут тогда говорить:

«Поистине, праведным есть награда;

поистине, есть Бог, судящий на земле».

Notas al pie

  1. 57:8 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.
  2. 57:10 Смысл этого стиха в еврейском тексте неясен.