Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 57

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide, pamene anathawa Sauli kupita ku phanga.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu mundichitire chifundo,
    pakuti mwa Inu moyo wanga umathawiramo.
Ndidzathawira mu mthunzi wa mapiko anu
    mpaka chiwonongeko chitapita.

Ine ndikufuwulira kwa Mulungu Wammwambamwamba,
    kwa Mulungu amene amakwaniritsa cholinga chake pa ine.
Mulungu amanditumizira kuchokera kumwamba ndi kundipulumutsa,
    kudzudzula iwo amene akundithamangitsa kwambiri.
    Mulungu amatumiza chikondi chake ndi kukhulupirika kwake.

Ine ndili pakati pa mikango,
    ndagona pakati pa zirombo zolusa;
anthu amene mano awo ndi milomo yawo ndi mivi,
    malilime awo ndi malupanga akuthwa.

Mukwezekedwe Inu Mulungu, kuposa mayiko onse akumwamba;
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

Iwo anatchera mapazi anga ukonde
    ndipo ndinawerama pansi mosautsidwa.
Anakumba dzenje mʼnjira yanga
    koma agweramo okha mʼmenemo.

Mtima wanga ndi wokhazikika, Inu Mulungu
    mtima wanga ndi wokhazikika.
    Ndidzayimba nyimbo, nyimbo yake yamatamando.
Dzuka moyo wanga!
    Dzukani zeze ndi pangwe!
    Ndidzadzuka mʼbandakucha.

Ndidzakutamandani Ambuye, pakati pa mitundu ya anthu,
    ndidzayimba za Inu pakati pa mayiko.
10 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu, kufikira ku mayiko akumwamba;
    kukhulupirika kwanu kwafika ku mitambo.

11 Mukwezekedwe Inu Mulungu kuposa mayiko akumwamba,
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

The Message

Psalm 57

A David Psalm, When He Hid in a Cave from Saul

11-3 Be good to me, God—and now!
    I’ve run to you for dear life.
I’m hiding out under your wings
    until the hurricane blows over.
I call out to High God,
    the God who holds me together.
He sends orders from heaven and saves me,
    he humiliates those who kick me around.
God delivers generous love,
    he makes good on his word.

I find myself in a pride of lions
    who are wild for a taste of human flesh;
Their teeth are lances and arrows,
    their tongues are sharp daggers.

Soar high in the skies, O God!
    Cover the whole earth with your glory!

They booby-trapped my path;
    I thought I was dead and done for.
They dug a mantrap to catch me,
    and fell in headlong themselves.

7-8 I’m ready, God, so ready,
    ready from head to toe,
Ready to sing, ready to raise a tune:
    “Wake up, soul!
Wake up, harp! wake up, lute!
    Wake up, you sleepyhead sun!”

9-10 I’m thanking you, God, out loud in the streets,
    singing your praises in town and country.
The deeper your love, the higher it goes;
    every cloud is a flag to your faithfulness.

11 Soar high in the skies, O God!
    Cover the whole earth with your glory!