Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 57

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide, pamene anathawa Sauli kupita ku phanga.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu mundichitire chifundo,
    pakuti mwa Inu moyo wanga umathawiramo.
Ndidzathawira mu mthunzi wa mapiko anu
    mpaka chiwonongeko chitapita.

Ine ndikufuwulira kwa Mulungu Wammwambamwamba,
    kwa Mulungu amene amakwaniritsa cholinga chake pa ine.
Mulungu amanditumizira kuchokera kumwamba ndi kundipulumutsa,
    kudzudzula iwo amene akundithamangitsa kwambiri.
    Mulungu amatumiza chikondi chake ndi kukhulupirika kwake.

Ine ndili pakati pa mikango,
    ndagona pakati pa zirombo zolusa;
anthu amene mano awo ndi milomo yawo ndi mivi,
    malilime awo ndi malupanga akuthwa.

Mukwezekedwe Inu Mulungu, kuposa mayiko onse akumwamba;
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

Iwo anatchera mapazi anga ukonde
    ndipo ndinawerama pansi mosautsidwa.
Anakumba dzenje mʼnjira yanga
    koma agweramo okha mʼmenemo.

Mtima wanga ndi wokhazikika, Inu Mulungu
    mtima wanga ndi wokhazikika.
    Ndidzayimba nyimbo, nyimbo yake yamatamando.
Dzuka moyo wanga!
    Dzukani zeze ndi pangwe!
    Ndidzadzuka mʼbandakucha.

Ndidzakutamandani Ambuye, pakati pa mitundu ya anthu,
    ndidzayimba za Inu pakati pa mayiko.
10 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu, kufikira ku mayiko akumwamba;
    kukhulupirika kwanu kwafika ku mitambo.

11 Mukwezekedwe Inu Mulungu kuposa mayiko akumwamba,
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

La Bible du Semeur

Psaumes 57

Calme au milieu des ennemis

1Au maître de chant. Cantique[a] de David sur la mélodie de « Ne détruis pas ! » lorsqu’il s’enfuit, poursuivi par Saül et se réfugia dans la caverne[b].

Aie pitié de moi, ô Dieu ! |Aie pitié !
Car en toi je cherche |mon refuge ;
je me réfugie |sous tes ailes
jusqu’à ce que passe |le malheur.
Oui, j’appelle Dieu, |le Très-Haut,
Dieu qui mènera |tout à bien pour moi.
Qu’il m’envoie du ciel |son salut,
et qu’il réprimande |ceux qui me poursuivent !
Que Dieu manifeste |envers moi |sa fidélité, |son amour !
            Pause
Je suis entouré |de lions,
couché au milieu |de gens qui consument |des humains.
Leurs dents sont des lances |et des flèches,
et leur langue |est une épée acérée.
O Dieu, manifeste |ta grandeur |au-dessus des cieux
et ta gloire |sur toute la terre !
Ils ont tendu un filet |sur ma route.
Je suis humilié.
Devant moi, |ils avaient creusé |une fosse ;
ils y sont tombés en plein.
            Pause
Mon cœur est tranquille, |ô mon Dieu ! |Mon cœur est tranquille.
Oui, je chante |et je te célèbre |en musique[c] !
Vite, éveille-toi, |ô mon âme,
vite, éveillez-vous, |luth et lyre !
Je veux éveiller l’aurore,
10 je veux te louer, |ô Seigneur, |au milieu des peuples,
et te célébrer |en musique |parmi les nations.
11 Ton amour atteint |jusqu’aux cieux,
ta fidélité |jusqu’aux nues.
12 O Dieu, manifeste |ta grandeur |au-dessus des cieux
et ta gloire |sur toute la terre !

Notas al pie

  1. 57.1 Sens incertain.
  2. 57.1 Voir 1 S 22.1-2 ; 24.1-9 ; Ps 142.1.
  3. 57.8 Pour les v. 8-12, voir 108.2-6.