Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 56

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Njiwa pa Mtengo wa Thundu wa Kutali.” Mikitamu ya Davide, pamene Afilisti anamugwira ku Gati.

1Mundichitire chifundo Inu Mulungu, pakuti anthu akundithamangitsa kwambiri;
    tsiku lonse akundithira nkhondo.
Ondinyoza akundithamangitsa tsiku lonse,
    ambiri akumenyana nane monyada.

Ndikachita mantha
    ndimadalira Inu.
Mwa Mulungu, amene mawu ake ine ndimatamanda,
    mwa Mulungu ine ndimadaliramo; sindidzachita mantha.
    Kodi munthu amene amafa angandichite chiyani?

Tsiku lonse amatembenuza mawu anga;
    nthawi zonse amakonza zondivulaza.
Iwo amakambirana, amandibisalira,
    amayangʼanitsitsa mayendedwe anga
    ndipo amakhala ndi chidwi chofuna kuchotsa moyo wanga.

Musalole konse kuti athawe;
    mu mkwiyo wanu Mulungu mugwetse mitundu ya anthu.
Mulembe za kulira kwanga,
    mulembe chiwerengero cha misozi yanga mʼbuku lanu.
    Kodi zimenezi sizinalembedwe mʼbuku lanulo?

Adani anga adzabwerera mʼmbuyo
    pamene ndidzalirira kwa Inu.
    Pamenepo ndidzadziwa kuti Mulungu ali ku mbali yanga.
10 Mwa Mulungu amene mawu ake ndimawatamanda,
    mwa Yehova amene mawu ake ndimawatamanda,
11 mwa Mulungu ine ndimadalira ndipo sindidzachita mantha.
    Kodi munthu angandichite chiyani?

12 Ndiyenera kuchita zomwe ndinalumbira kwa Mulungu;
    ndidzapereka nsembe zanga zachiyamiko kwa inu.
13 Pakuti mwawombola moyo wanga ku imfa
    ndi mapazi anga kuti ndingagwe,
kuti ndiyende pamaso pa Mulungu
    mʼkuwala kwa moyo.

Amplified Bible

Psalm 56

Supplication for Rescue and Grateful Trust in God.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Silent Dove Among Those Far Away.” A Mikhtam of David. [A record of memorable thoughts] when the Philistines seized him in Gath.

1Be gracious to me, O God, for man has trampled on me;
All day long the adversary oppresses and torments me.

My enemies have trampled upon me all day long,
For they are many who fight proudly against me.

When I am afraid,
I will put my trust and faith in You.

In God, whose word I praise;
In God I have put my trust;
I shall not fear.
What can mere man do to me?

All day long they twist my words and say hurtful things;
All their thoughts are against me for evil.

They attack, they hide and lurk,
They watch my steps,
As they have [expectantly] waited to take my life.

Cast them out because of their wickedness.
In anger bring down the peoples, O God!


You have taken account of my wanderings;
Put my tears in Your bottle.
Are they not recorded in Your book?

Then my enemies will turn back in the day when I call;
This I know, that God is for me.
10 
In God, whose word I praise,
In the Lord, whose word I praise,
11 
In God have I put my trust and confident reliance; I will not be afraid.
What can man do to me?
12 
Your vows are binding upon me, O God;
I will give thank offerings to You.
13 
For You have rescued my soul from death,
Yes, and my feet from stumbling,
So that I may walk before God
In the light of life.