Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 55

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya Davide. Pa zoyimbira za zingwe.

1Mvetserani pemphero langa, Inu Mulungu,
    musakufulatire kupempha kwanga,
    mverani ndipo mundiyankhe.
Maganizo anga akundisautsa ndipo ndathedwa nzeru
    chifukwa cha mawu a adani anga,
    chifukwa cha kupondereza kwa anthu oyipa;
pakuti andidzetsera masautso
    ndipo akundizunza mu mkwiyo wawo.

Mtima wanga ukupweteka mʼkati mwanga;
    mantha a imfa andigwera.
Mantha ndi kunjenjemera zandizinga;
    mantha aakulu andithetsa nzeru.
Ndinati, “Ndithu, ndikanakhala ndi mapiko ankhunda!
    Ndikanawulukira kutali ndi kukapuma.
Ndikanathawira kutali
    ndi kukakhala mʼchipululu.
Ndikanathamangira kumalo anga a chitetezo;
    kutali ndi mphepo yaukali ndi yamkuntho.”

Sokonezani maganizo a oyipa, Inu Ambuye, tsutsani mawu awo;
    pakuti ine ndikuona chiwawa ndi mkangano mu mzinda.
10 Usana ndi usiku iwo akuzungulirazungulira pa makoma ake;
    nkhwidzi ndi kuzunza kuli mʼkati mwake.
11 Mphamvu zowononga zili pa ntchito mu mzinda;
    kuopseza ndi mabodza sizichoka mʼmisewu yake.

12 Akanakhala mdani akundinyoza, ine
    ndikanapirira;
akanakhala mdani akudzikweza yekha kutsutsana nane,
    ndikanakabisala.
13 Koma iweyo mnzanga, mnzanga woyenda naye,
    bwenzi langa la pondaapanʼpondepo, ndi amene ukuchita zimenezi.
14 Mnzanga amene nthawi ina tinkasangalala
    pa chiyanjano chokoma ku nyumba ya Mulungu.

15 Mulole imfa itenge adani anga mwadzidzidzi;
    alowe mʼmanda ali amoyo
    pakuti choyipa chili pakati pawo.

16 Koma ine ndinafuwulira kwa Mulungu,
    ndipo Yehova anandipulumutsa.
17 Madzulo, mmawa ndi masana
    ndimalira mowawidwa mtima,
    ndipo Iye amamva mawu anga.
18 Iye amandiwombola ine osavulazidwa
    pa nkhondo imene yafika kulimbana nane,
    ngakhale kuti ndi ambiri amene akunditsutsa.
19 Mulungu amene ali pa mpando wake kwamuyaya,
    adzandimenyera nkhondo; adzawatsitsa adani anga,
chifukwa safuna kusintha njira zawo zoyipa
    ndipo saopa Mulungu.

20 Mnzanga woyenda naye wathira nkhondo abwenzi ake;
    iye akuphwanya pangano ake.
21 Mawu ake ndi osalala kuposa batala
    komabe nkhondo ili mu mtima mwake;
mawu ake ndi osalala kwambiri kuposa mafuta,
    komatu mawuwo ndi malupanga osololoka.

22 Tulani nkhawa zanu kwa Yehova
    ndipo Iye adzakulimbitsani;
    Iye sadzalola kuti wolungama agwe.
23 Koma Inu Mulungu mudzawatsitsa anthu oyipa
    kulowa mʼdzenje lachiwonongeko;
anthu okhetsa magazi ndi anthu achinyengo
    sadzakhala moyo theka la masiku awo,

koma ine ndimadalira Inu.

Korean Living Bible

시편 55

친구에게 배반당한 자의 기도

(다윗의 교훈시. 성가대 지휘자를 따라 현악기에 맞춰 부른 노래)

1하나님이시여,
내 기도를 들으시고
나의 간절한 부르짖음을
외면하지 마소서.
나에게 귀를 기울이시고
응답하소서.
내 마음이 근심으로 편치 못하여
탄식합니다.
내가 내 원수들의 위협에
두려움을 느끼며
악인들의 압력에
시달리고 있습니다.
그들이 나에게 고통을 주며
원한을 품고
나를 미워하고 있습니다.

내가 마음으로
심히 괴로워하는 것은
죽음의 공포가 나를 엄습함이라.
두려움과 떨림이 나를 둘렀으니
내가 무서운 공포에
사로잡히는구나.
내가 비둘기처럼 날개가 있다면
날아가서 편히 쉴 수 있을 텐데.
[a]내가 날개가 있다면
멀리 날아가
광야에서 안식할 것이며
빨리 피난처를 찾아서
폭풍과 광풍을 피할 수 있으리라.

여호와여,
악인들을 당황하게 하시고
그들의 말을 혼란하게 하소서.
내가 성 안에서
폭력과 투쟁이 있음을 보았습니다.
10 그들이 밤낮
성벽 위를 돌아다니므로
성 안에는 죄악과 악습이
도사리고 있습니다.
11 그 곳에는 폭력이 판을 치고
거리에는 협박과 사기 행위가
떠날 날이 없습니다.

12 나를 조롱한 자가 내 원수였다면
내가 그것을 참을 수 있었으리라.
나에게 거드름을 피우는 자가
나의 대적이었다면
내가 그를 피하여
숨을 수 있었으리라.
13 그러나 그는 바로 너였다.
나의 동료요 나의 동무이며
나의 가까운 친구가 아닌가!
14 우리는 함께 다니며
재미있는 이야기도 나누고
성전에도 함께 드나들었다.
15 사망아,
내 원수들을 붙잡아
산 채로 [b]무덤 속에 처넣어라.
악이 그들의 집과 마음에
자리를 잡았다.
16 그러나 나는
하나님을 소리쳐 부를 것이니
여호와께서 나를 구원하시리라.
17 내가 아침에도, 정오와 저녁에도
안타깝게 부르짖을 것이니
여호와께서 내 소리를 들으실 것이다.
18 비록 나를 대적하는 자가 많아도
그가 나를 전쟁에서
안전하게 구하시리라.
19 영원히 계신 하나님이
나의 부르짖음을 들으시고
그들을 벌하실 것이니
그들은 자기들의 태도를
바꾸지 않고
하나님을 두려워하지 않는
자들이다.

20 나의 동무는
자기 친구인 나를 배반하고
자기가 한 약속을 어겼다.
21 그의 입은 버터보다 매끄러우나
그 마음속에는 전쟁이 일고 있으며
그의 말은 기름보다 부드러우나
칼처럼 날카롭다.

22 네 짐을 여호와께 맡겨 버려라.
그가 너를 붙드시리라.
그는 의로운 자들이 넘어지는 것을
허락하지 않으실 것이다.

23 하나님이시여, 주께서 내 원수들을
파멸의 구덩이에
던져 넣으실 것이므로
살인자들과 사기꾼들은
자기 수명의 절반도
살지 못할 것입니다.
그러나 나는 주를 의지합니다.

Notas al pie

  1. 55:7 암시됨.
  2. 55:15 또는 ‘음부’