Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 55

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya Davide. Pa zoyimbira za zingwe.

1Mvetserani pemphero langa, Inu Mulungu,
    musakufulatire kupempha kwanga,
    mverani ndipo mundiyankhe.
Maganizo anga akundisautsa ndipo ndathedwa nzeru
    chifukwa cha mawu a adani anga,
    chifukwa cha kupondereza kwa anthu oyipa;
pakuti andidzetsera masautso
    ndipo akundizunza mu mkwiyo wawo.

Mtima wanga ukupweteka mʼkati mwanga;
    mantha a imfa andigwera.
Mantha ndi kunjenjemera zandizinga;
    mantha aakulu andithetsa nzeru.
Ndinati, “Ndithu, ndikanakhala ndi mapiko ankhunda!
    Ndikanawulukira kutali ndi kukapuma.
Ndikanathawira kutali
    ndi kukakhala mʼchipululu.
Ndikanathamangira kumalo anga a chitetezo;
    kutali ndi mphepo yaukali ndi yamkuntho.”

Sokonezani maganizo a oyipa, Inu Ambuye, tsutsani mawu awo;
    pakuti ine ndikuona chiwawa ndi mkangano mu mzinda.
10 Usana ndi usiku iwo akuzungulirazungulira pa makoma ake;
    nkhwidzi ndi kuzunza kuli mʼkati mwake.
11 Mphamvu zowononga zili pa ntchito mu mzinda;
    kuopseza ndi mabodza sizichoka mʼmisewu yake.

12 Akanakhala mdani akundinyoza, ine
    ndikanapirira;
akanakhala mdani akudzikweza yekha kutsutsana nane,
    ndikanakabisala.
13 Koma iweyo mnzanga, mnzanga woyenda naye,
    bwenzi langa la pondaapanʼpondepo, ndi amene ukuchita zimenezi.
14 Mnzanga amene nthawi ina tinkasangalala
    pa chiyanjano chokoma ku nyumba ya Mulungu.

15 Mulole imfa itenge adani anga mwadzidzidzi;
    alowe mʼmanda ali amoyo
    pakuti choyipa chili pakati pawo.

16 Koma ine ndinafuwulira kwa Mulungu,
    ndipo Yehova anandipulumutsa.
17 Madzulo, mmawa ndi masana
    ndimalira mowawidwa mtima,
    ndipo Iye amamva mawu anga.
18 Iye amandiwombola ine osavulazidwa
    pa nkhondo imene yafika kulimbana nane,
    ngakhale kuti ndi ambiri amene akunditsutsa.
19 Mulungu amene ali pa mpando wake kwamuyaya,
    adzandimenyera nkhondo; adzawatsitsa adani anga,
chifukwa safuna kusintha njira zawo zoyipa
    ndipo saopa Mulungu.

20 Mnzanga woyenda naye wathira nkhondo abwenzi ake;
    iye akuphwanya pangano ake.
21 Mawu ake ndi osalala kuposa batala
    komabe nkhondo ili mu mtima mwake;
mawu ake ndi osalala kwambiri kuposa mafuta,
    komatu mawuwo ndi malupanga osololoka.

22 Tulani nkhawa zanu kwa Yehova
    ndipo Iye adzakulimbitsani;
    Iye sadzalola kuti wolungama agwe.
23 Koma Inu Mulungu mudzawatsitsa anthu oyipa
    kulowa mʼdzenje lachiwonongeko;
anthu okhetsa magazi ndi anthu achinyengo
    sadzakhala moyo theka la masiku awo,

koma ine ndimadalira Inu.

Amplified Bible

Psalm 55

Prayer for the Destruction of the Treacherous.

To the Chief Musician; with stringed instruments. A skillful song, or a didactic or reflective poem, of David.

1Listen to my prayer, O God,
And do not hide Yourself from my plea.

Listen to me and answer me;
I am restless and distraught in my complaint and distracted

Because of the voice of the enemy,
Because of the pressure of the wicked;
For they bring down trouble on me,
And in anger they persecute me.


My heart is in anguish within me,
And the terrors of death have fallen upon me.

Fear and trembling have come upon me;
Horror has overwhelmed me.

And I say, “Oh, that I had wings like a dove!
I would fly away and be at rest.

“I would wander far away,
I would lodge in the [peace of the] wilderness. Selah.

“I would hurry to my refuge [my tranquil shelter far away]
From the stormy wind and from the tempest.”


[a]Confuse [my enemies], O Lord, divide their tongues [destroying their schemes],
For I have seen violence and strife in the city.
10 
Day and night they go around her walls;
Wickedness and mischief are in her midst.
11 
Destruction is within her;
Oppression and deceit do not depart from her streets and market places.

12 
For it is not an enemy who taunts me—
Then I could bear it;
Nor is it one who has hated me who insolently exalts himself against me—
Then I could hide from him.
13 
But it is you, a man my equal and my counsel,
My companion and my familiar friend;
14 
We who had sweet [b]fellowship together,
Who walked to the house of God in company.
15 
Let death come deceitfully upon them;
Let them go down alive to Sheol (the nether world, the place of the dead),
For evil [of every kind] is in their dwelling and in their hearts, in their midst.

16 
As for me, I shall call upon God,
And the Lord will save me.
17 
Evening and morning and at noon I will complain and murmur,
And He will hear my voice.
18 
He has redeemed my life in peace from the battle that was against me,
For there were many against me.
19 
God will hear and humble them,
Even He who [c]sits enthroned from old— Selah.
Because in them there has been no change [of heart],
And they do not fear God [at all].
20 
He [my companion] has put out his hands against those who were at peace with him;
He has [d]broken his covenant [of friendship and loyalty].
21 
The words of his mouth were smoother than butter,
But his heart was hostile;
His words were softer than oil,
Yet they were drawn swords.

22 
Cast your burden on the Lord [release it] and He will sustain and uphold you;
He will never allow the righteous to be shaken (slip, fall, fail).
23 
But You, O God, will bring down the wicked to the pit of destruction;
Men of blood and treachery will not live out half their days.
But I will [boldly and unwaveringly] trust in You.

Notas al pie

  1. Psalm 55:9 Lit swallow up.
  2. Psalm 55:14 Lit counsel; or intimacy.
  3. Psalm 55:19 Or abides.
  4. Psalm 55:20 Lit profaned.