Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 54

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Ndakatulo ya Davide. Pamene anthu a ku Zifi anapita kwa Sauli ndipo anati, “Kodi Davide sakubisala pakati pathu.”

1Pulumutseni Inu Mulungu, mwa dzina lanu;
    onetsani kuti ndine wosalakwa mwamphamvu yanu.
Imvani pemphero langa, Inu Mulungu
    mvetserani mawu a pakamwa panga.

Alendo akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufunafuna moyo wanga,
    anthu amene salabadira za Mulungu.

Zoonadi Mulungu ndi thandizo langa;
    Ambuye ndiye amene amandichirikiza ine.

Lolani kuti choyipa chifike pa iwo amene amandichita chipongwe;
    mwa kukhulupirika kwanu awonongeni.

Ine ndidzapereka nsembe yaufulu kwa Inu;
    ndidzatamanda dzina lanu, Inu Yehova,
    pakuti ndi labwino.
Pakuti Iyeyo wandipulumutsa ku masautso anga onse,
    ndipo maso anga apenya kupambana kwa pa adani anga.

Amplified Bible

Psalm 54

Prayer for Defense against Enemies.

To the Chief Musician; with stringed instruments. A skillful song, or a didactic or reflective poem, of David, when the Ziphites went and told Saul, “David is hiding among us.”

1Save me, O God, by Your name;
And vindicate me by Your [wondrous] power.

Hear my prayer, O God;
Listen to the words of my mouth.

For strangers have risen against me
And violent men have sought my life;
They have not set God before them. Selah.


Behold, God is my helper and ally;
The Lord is the sustainer of my soul [my upholder].

He will pay back the evil to my enemies;
In Your faithfulness destroy them.


With a freewill offering I will sacrifice to You;
I will give thanks and praise Your name, O Lord, for it is good.

For He has rescued me from every trouble,
And my eye has looked with satisfaction (triumph) on my enemies.