Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 53

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Mahalati. Ndakatulo ya Davide.

1Chitsiru chimati mu mtima mwake,
    “Kulibe Mulungu.”
Iwo ndi oyipa ndipo njira zawo ndi zonyansa;
    palibe ndi mmodzi yemwe amene amachita chabwino.

Mulungu kumwamba amayangʼana pansi pano
    pa ana a anthu
kuti aone ngati alipo wina wanzeru,
    wofunafuna Mulungu.
Aliyense wabwerera,
    iwo onse pamodzi akhala oyipa;
palibe ndi mmodzi yemwe amene amachita chabwino,
    ngakhale mmodzi.

Kodi anthu ochita zoyipawa adzaphunziradi;
    anthu amene amadya anthu anga monga mmene anthu amadyera buledi,
    ndipo sapemphera kwa Mulungu?
Iwo anali pamenepo atathedwa nzeru ndi mantha aakulu
    pamene panalibe kanthu kochititsa mantha.
Mulungu anamwazamwaza mafupa a anthu amene anakuthirani nkhondo;
    inuyo munawachititsa manyazi, pakuti Mulungu anawanyoza.

Ndithu, chipulumutso cha Israeli nʼchochokera ku Ziyoni!
    Pamene Mulungu adzabwezeretsanso ulemerero wa anthu ake,
    lolani Yakobo akondwere ndi Israeli asangalale!

Amplified Bible

Psalm 53

Folly and Wickedness of Men.

To the Chief Musician; in a mournful strain. A skillful song, or didactic or reflective poem of David.

1The [empty-headed] fool has said in his heart, “There is no God.”
They are corrupt and evil, and have committed repulsive injustice;
There is no one who does good.

God has looked down from heaven upon the children of men
To see if there is anyone who understands,
Who seeks after God [who requires Him, who longs for Him as essential to life].

Every one of them has turned aside and fallen away;
Together they have become filthy and corrupt;
There is no one who does good, no, not even one.


Have workers of wickedness no knowledge or no understanding?
They eat up My people as though they ate bread
And have not called upon God.

There they were, in great terror and dread, where there had been no terror or dread;
For God scattered the bones of him who besieged you;
You have put them to shame, because God has rejected them.

Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion!
When God restores [the fortunes of] His people,
Let Jacob rejoice, let Israel be glad.