Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 52

上帝的审判和慈爱

以东人多益去告诉扫罗:“大卫到了亚希米勒家。”那时大卫作了这首训诲诗,交给乐长。

1勇士啊,你为何以作恶为荣?
上帝的慈爱永远长存。
你这诡诈的人啊,
舌头利如剃刀,
尽是害人的奸计。
你喜爱邪恶,不爱良善;
你喜爱虚谎,不爱真理。(细拉)
你有诡诈的舌头,
好说恶言恶语。
上帝必永远毁灭你,
祂必抓住你,
把你从家里拉出来,
从活人之地铲除。(细拉)
义人看见必心生敬畏,
他们必嘲笑说:
“看啊,这就是不依靠上帝的人,
他只倚仗自己的财富和以残暴手段获得的权势。”
我就像上帝殿中的一棵橄榄树,枝繁叶茂,
我永永远远信靠上帝的慈爱。
上帝啊,
我要永远赞美你的作为。
我要在你忠心的子民面前仰望你美善的名。