Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?
    Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,
    iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?
Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;
    lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,
    ntchito yako nʼkunyenga.
Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.
    Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.
            Sela
Umakonda mawu onse opweteka,
    iwe lilime lachinyengo!

Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:
    iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;
    iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.
Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;
    adzamuseka nʼkumanena kuti,
“Pano tsopano pali munthu
    amene sanayese Mulungu linga lake,
koma anakhulupirira chuma chake chambiri
    nalimbika kuchita zoyipa!”

Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi
    wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;
ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu
    kwa nthawi za nthawi.
Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;
    chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera
    pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.

Amplified Bible

Psalm 52

Futility of Boastful Wickedness.

To the Chief Musician. A skillful song, or a didactic or reflective poem. A Psalm of David, when Doeg the Edomite came and told Saul, “David has come to the house of Ahimelech.”

1Why do you boast of evil, O mighty man?
The lovingkindness of God endures all day long.

Your tongue devises destruction,
Like a sharp razor, working deceitfully.

You love evil more than good,
And falsehood more than speaking what is right. Selah.

You love all words that devour,
O deceitful tongue.


But God will break you down forever;
He will take you away and tear you away from your tent,
And uproot you from the land of the living. Selah.

The righteous will see it and fear,
And will [scoffingly] laugh, saying,

“Look, [this is] the man who would not make God his strength [his stronghold and fortress],
But trusted in the abundance of his riches,
Taking refuge in his wealth.”


But as for me, I am like a green olive tree in the house of God;
I trust [confidently] in the lovingkindness of God forever and ever.

I will thank You forever, because You have done it, [You have rescued me and kept me safe].
I will wait on Your name, for it is good, in the presence of Your godly ones.