Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 50

Salimo la Asafu.

1Wamphamvuyo, Yehova Mulungu,
    akuyankhula ndi kuyitanitsa dziko lapansi
    kuyambira kotulukira dzuwa mpaka kumene limalowera.
Kuchokera ku Ziyoni, mokongola kwambiri
    Mulungu akuwala.
Mulungu wathu akubwera ndipo sadzakhala chete;
    moto ukunyeketsa patsogolo pake,
    ndipo pomuzungulira pali mphepo yamkuntho
Iye akuyitanitsa zamumlengalenga
    ndi za pa dziko lapansi kuti aweruze anthu ake.
Mundisonkhanitsire okhulupirika anga,
    amene anachita pangano ndi ine pochita nsembe.
Ndipo mayiko akumwamba akulengeza chilungamo chake,
    pakuti Mulungu mwini ndi woweruza.

Imvani inu anthu anga, ndipo Ine ndidzayankhula,
    iwe Israeli, ndipo Ine ndidzayankhula mokutsutsa;
    ndine Mulungu, Mulungu wako.
Sindikudzudzula chifukwa cha nsembe zako,
    kapena nsembe zako zopsereza zimene zili pamaso panga nthawi zonse.
Ine sindikufuna ngʼombe yayimuna kuchokera mʼkhola lako
    kapena mbuzi za mʼkhola lako,
10 pakuti nyama iliyonse yakunkhalango ndi yanga
    ndiponso ngʼombe za ku mapiri ochuluka.
11 Ine ndimadziwa mbalame iliyonse mʼmapiri
    ndiponso zolengedwa zonse zakutchire ndi zanga.
12 Ndikanakhala ndi njala sindikanakuwuzani,
    pakuti dziko lonse ndi zonse zimene zili mʼmenemo ndi zanga.
13 Kodi ndimadya nyama ya ngʼombe zazimuna
    kapena kumwa magazi a mbuzi?
14 “Pereka nsembe zachiyamiko kwa Mulungu,
    kwaniritsa malonjezo ako kwa Wammwambamwamba.
15 Ndipo undiyitane pa tsiku lako la masautso;
    Ine ndidzakulanditsa, ndipo udzandilemekeza.”

16 Koma kwa woyipa, Mulungu akuti,

“Kodi uli ndi mphamvu yanji kuti uzinena malamulo anga
    kapena kutenga pangano langa pa milomo yako?
17 Iwe umadana ndi malangizo anga
    ndipo umaponyera kumbuyo kwako mawu anga.
18 Ukaona wakuba umamutsatira,
    umachita maere ako pamodzi ndi achigololo
19 Umagwiritsa ntchito pakamwa pako pa zinthu zoyipa
    ndipo umakonza lilime lako kuchita chinyengo.
20 Nthawi zonse umayankhula motsutsana ndi mʼbale wako
    ndipo umasinjirira mwana wa amayi ako enieni.
21 Wachita zimenezi ndipo Ine ndinali chete;
    umaganiza kuti ndine wofanana nawe
koma ndidzakudzudzula
    ndipo ndidzakutsutsa pamaso pako.

22 “Ganizira izi, iwe amene umayiwala Mulungu
    kuti ndingakukadzule popanda wokupulumutsa:
23 Iye amene amapereka nsembe yamayamiko amandilemekeza,
    ndipo amakonza njira zake kuti ndimuonetse
    chipulumutso cha Mulungu.”

New International Version

Psalm 50

Psalm 50

A psalm of Asaph.

The Mighty One, God, the Lord,
    speaks and summons the earth
    from the rising of the sun to where it sets.
From Zion, perfect in beauty,
    God shines forth.
Our God comes
    and will not be silent;
a fire devours before him,
    and around him a tempest rages.
He summons the heavens above,
    and the earth, that he may judge his people:
“Gather to me this consecrated people,
    who made a covenant with me by sacrifice.”
And the heavens proclaim his righteousness,
    for he is a God of justice.[a][b]

“Listen, my people, and I will speak;
    I will testify against you, Israel:
    I am God, your God.
I bring no charges against you concerning your sacrifices
    or concerning your burnt offerings, which are ever before me.
I have no need of a bull from your stall
    or of goats from your pens,
10 for every animal of the forest is mine,
    and the cattle on a thousand hills.
11 I know every bird in the mountains,
    and the insects in the fields are mine.
12 If I were hungry I would not tell you,
    for the world is mine, and all that is in it.
13 Do I eat the flesh of bulls
    or drink the blood of goats?

14 “Sacrifice thank offerings to God,
    fulfill your vows to the Most High,
15 and call on me in the day of trouble;
    I will deliver you, and you will honor me.”

16 But to the wicked person, God says:

“What right have you to recite my laws
    or take my covenant on your lips?
17 You hate my instruction
    and cast my words behind you.
18 When you see a thief, you join with him;
    you throw in your lot with adulterers.
19 You use your mouth for evil
    and harness your tongue to deceit.
20 You sit and testify against your brother
    and slander your own mother’s son.
21 When you did these things and I kept silent,
    you thought I was exactly[c] like you.
But I now arraign you
    and set my accusations before you.

22 “Consider this, you who forget God,
    or I will tear you to pieces, with no one to rescue you:
23 Those who sacrifice thank offerings honor me,
    and to the blameless[d] I will show my salvation.”

Notas al pie

  1. Psalm 50:6 With a different word division of the Hebrew; Masoretic Text for God himself is judge
  2. Psalm 50:6 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.
  3. Psalm 50:21 Or thought the ‘I am’ was
  4. Psalm 50:23 Probable reading of the original Hebrew text; the meaning of the Masoretic Text for this phrase is uncertain.