Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 50

Salimo la Asafu.

1Wamphamvuyo, Yehova Mulungu,
    akuyankhula ndi kuyitanitsa dziko lapansi
    kuyambira kotulukira dzuwa mpaka kumene limalowera.
Kuchokera ku Ziyoni, mokongola kwambiri
    Mulungu akuwala.
Mulungu wathu akubwera ndipo sadzakhala chete;
    moto ukunyeketsa patsogolo pake,
    ndipo pomuzungulira pali mphepo yamkuntho
Iye akuyitanitsa zamumlengalenga
    ndi za pa dziko lapansi kuti aweruze anthu ake.
Mundisonkhanitsire okhulupirika anga,
    amene anachita pangano ndi ine pochita nsembe.
Ndipo mayiko akumwamba akulengeza chilungamo chake,
    pakuti Mulungu mwini ndi woweruza.

Imvani inu anthu anga, ndipo Ine ndidzayankhula,
    iwe Israeli, ndipo Ine ndidzayankhula mokutsutsa;
    ndine Mulungu, Mulungu wako.
Sindikudzudzula chifukwa cha nsembe zako,
    kapena nsembe zako zopsereza zimene zili pamaso panga nthawi zonse.
Ine sindikufuna ngʼombe yayimuna kuchokera mʼkhola lako
    kapena mbuzi za mʼkhola lako,
10 pakuti nyama iliyonse yakunkhalango ndi yanga
    ndiponso ngʼombe za ku mapiri ochuluka.
11 Ine ndimadziwa mbalame iliyonse mʼmapiri
    ndiponso zolengedwa zonse zakutchire ndi zanga.
12 Ndikanakhala ndi njala sindikanakuwuzani,
    pakuti dziko lonse ndi zonse zimene zili mʼmenemo ndi zanga.
13 Kodi ndimadya nyama ya ngʼombe zazimuna
    kapena kumwa magazi a mbuzi?
14 “Pereka nsembe zachiyamiko kwa Mulungu,
    kwaniritsa malonjezo ako kwa Wammwambamwamba.
15 Ndipo undiyitane pa tsiku lako la masautso;
    Ine ndidzakulanditsa, ndipo udzandilemekeza.”

16 Koma kwa woyipa, Mulungu akuti,

“Kodi uli ndi mphamvu yanji kuti uzinena malamulo anga
    kapena kutenga pangano langa pa milomo yako?
17 Iwe umadana ndi malangizo anga
    ndipo umaponyera kumbuyo kwako mawu anga.
18 Ukaona wakuba umamutsatira,
    umachita maere ako pamodzi ndi achigololo
19 Umagwiritsa ntchito pakamwa pako pa zinthu zoyipa
    ndipo umakonza lilime lako kuchita chinyengo.
20 Nthawi zonse umayankhula motsutsana ndi mʼbale wako
    ndipo umasinjirira mwana wa amayi ako enieni.
21 Wachita zimenezi ndipo Ine ndinali chete;
    umaganiza kuti ndine wofanana nawe
koma ndidzakudzudzula
    ndipo ndidzakutsutsa pamaso pako.

22 “Ganizira izi, iwe amene umayiwala Mulungu
    kuti ndingakukadzule popanda wokupulumutsa:
23 Iye amene amapereka nsembe yamayamiko amandilemekeza,
    ndipo amakonza njira zake kuti ndimuonetse
    chipulumutso cha Mulungu.”

La Bible du Semeur

Psaumes 50

Dieu va juger son peuple

1Psaume d’Asaph[a].

Le Dieu suprême, l’Eternel a parlé et il a convoqué la terre
du levant du soleil à son couchant.
De Sion, parfaite en beauté,
Dieu resplendit.
Qu’il vienne notre Dieu! Qu’il ne garde pas le silence!
Devant lui, un feu dévorant,
autour de lui, c’est l’ouragan.
Le ciel en haut, il le convoque,
et il convoque aussi la terre: il vient pour gouverner son peuple.
«Rassemblez ceux qui me sont attachés,
ceux qui ont conclu avec moi l’alliance par le sacrifice.»
Le ciel publiera sa justice,
c’est Dieu qui gouverne le monde.
            Pause
Mon peuple, écoute, je te parle,
Israël, je témoigne contre toi,
moi qui suis Dieu, ton Dieu.
Ce n’est pas pour tes sacrifices que je t’adresse des reproches:
j’ai constamment tes holocaustes sous les yeux.
Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable,
ni des boucs dans tes fermes,
10 car tous les animaux des forêts sont à moi,
à moi, les bêtes par milliers dans les montagnes!
11 Je connais tous les oiseaux des montagnes
et tous les animaux des champs me sont à portée de la main.
12 Si j’avais faim, te le dirais-je?
L’univers est à moi et tout ce qu’il renferme.
13 Vais-je manger la viande des taureaux,
ou m’abreuver du sang des boucs?
14 En sacrifice à Dieu offre donc ta reconnaissance!
Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits.
15 Alors tu pourras m’appeler au jour de la détresse:
je te délivrerai, et tu me rendras gloire.

16 Au méchant aussi, Dieu s’adresse:
«Pourquoi rabâches-tu mes lois?
Tu as mon alliance à la bouche,
17 mais tu détestes l’instruction
et tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi.
18 A peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice,
et puis, tu fais cause commune avec les adultères.
19 Ta bouche forge la malice.
Ta langue tisse le mensonge.
20 Lorsque tu t’assieds avec d’autres, tu calomnies ton frère,
et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère.
21 Lorsque tu agissais ainsi et que je n’ai rien dit,
as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais?
Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux.

22 Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu,
sinon je vous déchirerai et nul ne vous délivrera.
23 Qui, en guise de sacrifice, m’offre de la reconnaissance, celui-là me rend gloire,
et à celui qui règle son chemin,
je ferai voir le salut que Dieu donne.»

Notas al pie

  1. 50.1 Sur Asaph, voir 1 Ch 6.16-17, 24; 25.1; 2 Ch 35.15. Asaph était l’un des trois chefs de chœur de David; il nous a laissé douze psaumes.