Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 5

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe zoyimbira za zitoliro. Salimo la Davide.

1Tcherani khutu ku mawu anga, Inu Yehova,
    ganizirani za kusisima kwanga
Mverani kulira kwanga kofuna thandizo,
    Mfumu yanga ndi Mulungu wanga,
    pakuti kwa Inu, ine ndikupemphera.
Mmawa, Yehova mumamva mawu anga;
    Mmawa ndimayala zopempha zanga pamaso panu
    ndi kudikira mwachiyembekezo.

Inu si Mulungu amene mumasangalala ndi zoyipa;
    choyipa sichikhala pamaso panu.
Onyada sangathe kuyima pamaso panu;
    Inu mumadana ndi onse ochita zoyipa.
Mumawononga iwo amene amanena mabodza;
    anthu akupha ndi achinyengo,
    Yehova amanyansidwa nawo.

Koma Ine, mwa chifundo chanu chachikulu,
    ndidzalowa mʼNyumba yanu;
mwa ulemu ndidzaweramira pansi
    kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera.
Tsogolereni Inu Yehova, mwa chilungamo chanu
    chifukwa cha adani anga ndipo
    wongolani njira yanu pamaso panga.

Palibe mawu ochokera mʼkamwa mwawo amene angadalirike;
    mtima wawo wadzaza ndi chiwonongeko.
Kummero kwawo kuli ngati manda apululu;
    ndi lilime lawo amayankhula zachinyengo.
10 Lengezani kuti ndi olakwa, Inu Mulungu!
    Zochita zawo zoyipa zikhale kugwa kwawo.
Achotseni pamaso panu chifukwa cha machimo awo ambiri,
    pakuti awukira Inu.

11 Koma lolani kuti onse amene apeza chitetezo mwa Inu akondwere;
    lolani kuti aziyimba nthawi zonse chifukwa cha chimwemwe.
Aphimbeni ndi chitetezo chanu,
    iwo amene amakonda dzina lanu akondwere mwa Inu.
12 Ndithu, Inu Yehova, mumadalitsa olungama;
    mumawazungulira ndi kukoma mtima kwanu ngati chishango.

New International Reader's Version

Psalm 5

Psalm 5

For the director of music. A psalm of David to be played on flutes.

Lord, listen to my words.
    Pay attention when I mourn.
My King and my God,
    hear me when I cry for help.
    I pray to you.
Lord, in the morning you hear my voice.
    In the morning I pray to you.
    I wait for you in hope.

For you, God, aren’t happy with anything that is evil.
    Those who do what is wrong can’t live where you are.
Those who are proud can’t stand in front of you.
    You hate everyone who does what is evil.
You destroy those who tell lies.
    Lord, you hate murderers and those who cheat others.

Because of your great love
    I can come into your house.
With deep respect I bow down
    toward your holy temple.
Lord, I have many enemies.
    Lead me in your right path.
    Make your way smooth and straight for me.

Not a word from their mouths can be trusted.
    Their hearts are filled with a desire to hurt others.
Their throats are like open graves.
    With their tongues they tell lies.
10 God, show that they are guilty.
    Let their evil plans bring them down.
Send them away because of their many sins.
    They have refused to obey you.

11 But let all those who go to you for safety be glad.
    Let them always sing for joy.
Spread your cover over them and keep them safe.
    Then those who love you will be glad because of you.
12 Surely, Lord, you bless those who do what is right.
    Like a shield, your loving care keeps them safe.