Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 5

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe zoyimbira za zitoliro. Salimo la Davide.

1Tcherani khutu ku mawu anga, Inu Yehova,
    ganizirani za kusisima kwanga
Mverani kulira kwanga kofuna thandizo,
    Mfumu yanga ndi Mulungu wanga,
    pakuti kwa Inu, ine ndikupemphera.
Mmawa, Yehova mumamva mawu anga;
    Mmawa ndimayala zopempha zanga pamaso panu
    ndi kudikira mwachiyembekezo.

Inu si Mulungu amene mumasangalala ndi zoyipa;
    choyipa sichikhala pamaso panu.
Onyada sangathe kuyima pamaso panu;
    Inu mumadana ndi onse ochita zoyipa.
Mumawononga iwo amene amanena mabodza;
    anthu akupha ndi achinyengo,
    Yehova amanyansidwa nawo.

Koma Ine, mwa chifundo chanu chachikulu,
    ndidzalowa mʼNyumba yanu;
mwa ulemu ndidzaweramira pansi
    kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera.
Tsogolereni Inu Yehova, mwa chilungamo chanu
    chifukwa cha adani anga ndipo
    wongolani njira yanu pamaso panga.

Palibe mawu ochokera mʼkamwa mwawo amene angadalirike;
    mtima wawo wadzaza ndi chiwonongeko.
Kummero kwawo kuli ngati manda apululu;
    ndi lilime lawo amayankhula zachinyengo.
10 Lengezani kuti ndi olakwa, Inu Mulungu!
    Zochita zawo zoyipa zikhale kugwa kwawo.
Achotseni pamaso panu chifukwa cha machimo awo ambiri,
    pakuti awukira Inu.

11 Koma lolani kuti onse amene apeza chitetezo mwa Inu akondwere;
    lolani kuti aziyimba nthawi zonse chifukwa cha chimwemwe.
Aphimbeni ndi chitetezo chanu,
    iwo amene amakonda dzina lanu akondwere mwa Inu.
12 Ndithu, Inu Yehova, mumadalitsa olungama;
    mumawazungulira ndi kukoma mtima kwanu ngati chishango.

Amplified Bible

Psalm 5

Prayer for Protection from the Wicked.

To the Chief Musician; on wind instruments. A Psalm of David.

1Listen to my words, O Lord,
Consider my groaning and sighing.

Heed the sound of my cry for help, my King and my God,
For to You I pray.

In the morning, O Lord, You will hear my voice;
In the morning I will prepare [a prayer and a sacrifice] for You and watch and wait [for You to speak to my heart].


For You are not a God who takes pleasure in wickedness;
No evil [person] dwells with You.

The boastful and the arrogant will not stand in Your sight;
You hate all who do evil.

You destroy those who tell lies;
The Lord detests and rejects the bloodthirsty and deceitful man.

But as for me, I will enter Your house through the abundance of Your steadfast love and tender mercy;
At Your holy temple I will bow [obediently] in reverence for You.


O Lord, lead me in Your righteousness because of my enemies;
Make Your way straight (direct, right) before me.

For there is nothing trustworthy or reliable or truthful in what they say;
Their heart is destruction [just a treacherous chasm, a yawning gulf of lies].
Their throat is an open grave;
They [glibly] flatter with their [silken] tongue.
10 
Hold them guilty, O God;
Let them fall by their own designs and councils!
Cast them out because of the abundance of their transgressions,
For they are mutinous and have rebelled against You.

11 
But let all who take refuge and put their trust in You rejoice,
Let them ever sing for joy;
Because You cover and shelter them,
Let those who love Your name be joyful and exult in You.
12 
For You, O Lord, bless the righteous man [the one who is in right standing with You];
You surround him with favor as with a shield.