Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 49

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Imvani izi anthu a mitundu yonse;
    mvetserani, nonse amene mumakhala pa dziko lonse,
anthu wamba pamodzi ndi anthu odziwika,
    olemera pamodzinso ndi osauka:
Pakamwa panga padzayankhula mawu anzeru;
    mawu ochokera mu mtima mwanga adzapereka nzeru.
Ndidzatchera khutu langa ku mwambo,
    ndi pangwe ndidzafotokoza momveka mwambi wanga.

Ine ndichitirenji mantha pamene masiku oyipa afika,
    pamene achinyengo oyipa andizungulira.
Iwo amene adalira kulemera kwawo
    ndi kutamandira kuchuluka kwa chuma chawo?
Palibe munthu amene angawombole moyo wa mnzake
    kapena kuperekera mnzake dipo kwa Mulungu.
Dipo la moyo ndi la mtengowapatali,
    palibe malipiro amene angakwanire,
kuti iye akhale ndi moyo mpaka muyaya
    ndi kusapita ku manda.

10 Pakuti onse amaona kuti anthu anzeru amamwalira;
    opusa ndi opanda nzeru chimodzimodzinso amawonongeka
    ndipo amasiyira chuma chawo anthu ena.
11 Manda awo adzakhala nyumba zawo mpaka muyaya,
    malo awo okhalako kwa nthawi yonse ya mibado yawo,
    ngakhale anatchula malo mayina awo.

12 Ngakhale munthu akhale wachuma chotani,
    adzafa ngati nyama.

13 Izi ndi zimene zimachitikira iwo amene amadzidalira okha,
    ndi owatsatira awo amene amavomereza zimene amayankhula.
            Sela
14 Monga nkhosa iwo ayenera kupita ku manda,
    ndipo imfa idzawadya.
Olungama adzawalamulira mmawa;
    matupi awo adzavunda mʼmanda,
    kutali ndi nyumba zawo zaufumu.
15 Koma Mulungu adzawombola moyo wanga kuchoka ku manda;
    ndithu Iye adzanditengera kwa Iye mwini.

16 Usavutike mu mtima pamene munthu akulemera,
    pamene ulemerero wa nyumba yake ukuchulukirachulukira;
17 Pakuti sadzatenga kanthu pamodzi naye pamene wamwalira,
    ulemerero wake sudzapita pamodzi naye.
18 Ngakhale pamene munthuyo ali moyo amadziyesa wodala,
    ndipo ngakhale atamandidwe pamene zinthu zikumuyendera bwino,
19 iyeyo adzakakhala pamodzi ndi mʼbado wa makolo ake,
    amene sadzaonanso kuwala.

20 Munthu amene ali ndi chuma koma wopanda nzeru
    adzafa ngati nyama yakuthengo.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 49

財富的虛幻

可拉後裔的詩,交給樂長。

1萬民啊,你們要聽!
世人啊,
不論貴賤貧富,都要留心聽!
因為我口出智慧,心思明智。
我要側耳聽箴言,
彈琴解釋人生之謎。

危難來臨,四面被奸詐之徒包圍時,我何必懼怕?
他們倚靠金錢、誇耀財富,
卻不能救贖自己的生命,
也無法向上帝付生命的贖價。
因為生命的贖價高昂,
無人付得起,
以致可以永遠活著,不進墳墓。
10 眾所周知,即使智者也要死去,
愚人和庸者也要滅亡,
將他們的財富留給別人。
11 儘管他們用自己的名字來為產業命名,
墳墓卻是他們永遠的歸宿,
世代的住處。
12 人不能長享富貴,
終必死去,與獸無異。
13 這就是愚昧人及其追隨者的下場!(細拉)
14 他們註定要死,與羊無異,
死亡是他們的牧者;
到了早晨,
他們必被正直人管轄,
他們的軀體必朽爛在墳墓裡,
遠離自己的豪宅。
15 但上帝必救贖我的生命脫離死亡的權勢,
接我到祂身邊。(細拉)

16 因此,見他人財富增多,
日益奢華,
不要害怕。
17 因為他們死後什麼也帶不走,
再不能擁有榮華富貴。
18 他們活著時自以為有福,
人們都讚揚他們的成就,
19 到頭來他們還是要歸到祖先那裡,
再也看不見光明。
20 人有財富,卻無明智的心,
無異於必死的獸類。