Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 49

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Imvani izi anthu a mitundu yonse;
    mvetserani, nonse amene mumakhala pa dziko lonse,
anthu wamba pamodzi ndi anthu odziwika,
    olemera pamodzinso ndi osauka:
Pakamwa panga padzayankhula mawu anzeru;
    mawu ochokera mu mtima mwanga adzapereka nzeru.
Ndidzatchera khutu langa ku mwambo,
    ndi pangwe ndidzafotokoza momveka mwambi wanga.

Ine ndichitirenji mantha pamene masiku oyipa afika,
    pamene achinyengo oyipa andizungulira.
Iwo amene adalira kulemera kwawo
    ndi kutamandira kuchuluka kwa chuma chawo?
Palibe munthu amene angawombole moyo wa mnzake
    kapena kuperekera mnzake dipo kwa Mulungu.
Dipo la moyo ndi la mtengowapatali,
    palibe malipiro amene angakwanire,
kuti iye akhale ndi moyo mpaka muyaya
    ndi kusapita ku manda.

10 Pakuti onse amaona kuti anthu anzeru amamwalira;
    opusa ndi opanda nzeru chimodzimodzinso amawonongeka
    ndipo amasiyira chuma chawo anthu ena.
11 Manda awo adzakhala nyumba zawo mpaka muyaya,
    malo awo okhalako kwa nthawi yonse ya mibado yawo,
    ngakhale anatchula malo mayina awo.

12 Ngakhale munthu akhale wachuma chotani,
    adzafa ngati nyama.

13 Izi ndi zimene zimachitikira iwo amene amadzidalira okha,
    ndi owatsatira awo amene amavomereza zimene amayankhula.
            Sela
14 Monga nkhosa iwo ayenera kupita ku manda,
    ndipo imfa idzawadya.
Olungama adzawalamulira mmawa;
    matupi awo adzavunda mʼmanda,
    kutali ndi nyumba zawo zaufumu.
15 Koma Mulungu adzawombola moyo wanga kuchoka ku manda;
    ndithu Iye adzanditengera kwa Iye mwini.

16 Usavutike mu mtima pamene munthu akulemera,
    pamene ulemerero wa nyumba yake ukuchulukirachulukira;
17 Pakuti sadzatenga kanthu pamodzi naye pamene wamwalira,
    ulemerero wake sudzapita pamodzi naye.
18 Ngakhale pamene munthuyo ali moyo amadziyesa wodala,
    ndipo ngakhale atamandidwe pamene zinthu zikumuyendera bwino,
19 iyeyo adzakakhala pamodzi ndi mʼbado wa makolo ake,
    amene sadzaonanso kuwala.

20 Munthu amene ali ndi chuma koma wopanda nzeru
    adzafa ngati nyama yakuthengo.

Amplified Bible

Psalm 49

The Folly of Trusting in Riches.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah.

1Hear this, all peoples;
Listen carefully, all inhabitants of the world,

Both low and high,
Rich and poor together:

My mouth will speak wisdom,
And the meditation of my heart will be understanding.

I will incline my ear and consent to a proverb;
On the lyre I will unfold my riddle.


Why should I fear in the days of evil,
When the wickedness of those who would betray me surrounds me [on every side],

Even those who trust in and rely on their wealth
And boast of the abundance of their riches?

None of them can by any means redeem [either himself or] his brother,
Nor give to God a ransom for him—

For the ransom of his soul is too costly,
And he should cease trying forever—

So that he should live on eternally,
That he should never see the pit (grave) and undergo decay.

10 
For he sees that even wise men die;
The fool and the stupid alike perish
And leave their wealth to others.
11 
Their inward thought is that their houses will continue forever,
And their dwelling places to all generations;
They have named their lands after their own names [ignoring God].
12 
But man, with all his [self] honor and pomp, will not endure;
He is like the beasts that perish.

13 
This is the fate of those who are foolishly confident,
And of those after them who approve [and are influenced by] their words. Selah.
14 
Like sheep they are appointed for Sheol (the nether world, the place of the dead);
Death will be their shepherd;
And the upright shall rule over them in the morning,
And their form and beauty shall [a]be for Sheol to consume,
So that they have no dwelling [on earth].
15 
But God will redeem my life from the power of Sheol,
For He will receive me. Selah.

16 
Be not afraid when [an ungodly] man becomes rich,
When the wealth and glory of his house are increased;
17 
For when he dies he will carry nothing away;
His glory will not descend after him.
18 
Though while he lives he counts himself happy and prosperous—
And though people praise you when you do well for yourself—
19 
He shall go to the generation of his fathers;
They shall never again see the light.
20 
A man [who is held] in honor,
Yet who lacks [spiritual] understanding and a teachable heart, is like the beasts that perish.

Notas al pie

  1. Psalm 49:14 The ancient rabbis read this as “will wear out Sheol,” which also matches the Hebrew, and interpreted it as referring to unending punishment, i.e. punishment even outlasting Gehinnom (hell).