Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 48

Psalm 48

Guds stad

1En sång, en psalm. Av Korachs ättlingar.

2Herren är stor och högt prisad

i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

3Det reser sig vackert och högt,

hela jordens fröjd,

berget Sion i norr,

den store kungens stad.

4Gud är i dess palats,

som en tillflykt har han visat sig.

5Kungar slöt sig samman,

tillsammans tågade de fram.

6De såg och förvånades,

de förskräcktes och tog till flykten.

7De greps av skräck

som en barnaföderskas ångest.

8Du krossade dem

som östanvinden krossar skeppen från Tarshish.

9Det vi har hört får vi se i härskarornas Herres stad,

i vår Guds stad.

Gud upprättar den för evigt. Séla

10Vi begrundar din nåd, Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din högra hand är full av rättfärdighet.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar över dina domslut.

13Gå runt Sion, vandra omkring det,

räkna alla dess torn!

14Lägg märke till dess murar,

betrakta dess palats

så att ni kan berätta om dem för kommande generationer.

15Denne Gud är vår Gud alltid och för evigt.

Han ska leda oss så länge vi lever.