Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

New Russian Translation

Psalms 48

Псалом 48

1Дирижеру хора. Псалом потомков Кораха.

2Слушайте это, все народы,

внимайте, все живущие на земле,

3и простые, и знатные,

равно и богатые, и бедные.

4Изрекут уста мои мудрость,

и раздумья моего сердца дадут понимание.

5Слух приклоню я к притче,

открою под арфу загадку мою:

6чего мне бояться в дни бедствия,

когда злые лжецы меня окружают –

7те, кто надеется на сокровища

и кичится большим богатством?

8Никто не в силах искупить брата

или дать Богу выкуп за его жизнь:

9выкуп за жизнь велик,

не найдется платы такой,

10чтобы он остался вовеки жить

и не увидел могилы.

11Каждый видит, что мудрые умирают,

вместе гибнут глупец и невежда,

оставляя богатство свое другим.

12Их могилы пребудут им домом[a] на веки веков[b],

их жилищем из поколения в поколение.

Что с того, что они в свою честь называли земли?

13Ведь человек в чести не пребудет,

он подобен животным, которые погибают[c].

14Такова участь тех, кто надеется на себя,

и доля тех, кто после них одобряет слова[d] их. Пауза

15Как овцы, они уготованы миру мертвых;

смерть будет их пасти,

а наутро праведники будут править ими.

В прах обратятся их тела,

жилищем их будет мир мертвых[e].

16Но мою жизнь[f] искупит Бог от власти мира мертвых,

когда примет меня к Себе. Пауза

17Не завидуй[g], когда человек богатеет,

и слава его дома множится.

18Ничего не возьмет он с собой, когда умрет,

и слава его вслед за ним не пойдет.

19Пусть при жизни считал он себя счастливцем –

люди хвалят того, кто преуспевает, –

20он пристанет к сонму своих отцов,

что вовек не увидят света.

21Человек, который в чести, но немудр,

подобен животным, которые погибают.

Notas al pie

  1. 48:12 Так в некоторых древних переводах; евр.: «их сокровенные (мысли)».
  2. 48:12 Или: «В их мыслях дома их пребудут вечно»
  3. 48:13 В некоторых древних переводах этот стих идентичен стиху 21.
  4. 48:14 Букв.: «в устах».
  5. 48:15 Или: «Тела их будут гнить в мире мертвых, вдали от их роскошных жилищ». Смысл этого места в еврейском тексте неясен.
  6. 48:16 Или: «душу».
  7. 48:17 Или: «Не переживай».