Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

New International Reader's Version

Psalm 48

Psalm 48

A song. A psalm of the Sons of Korah.

The Lord is great. He is really worthy of praise.
    Praise him in the city of our God, his holy mountain.
Mount Zion is high and beautiful.
    It brings joy to everyone on earth.
Mount Zion is like the highest parts of Mount Zaphon.
    It is the city of the Great King.
God is there to keep it safe.
    He has shown himself to be like a fort to the city.

Many kings joined forces.
    They entered Israel together.
But when they saw Mount Zion, they were amazed.
    They ran away in terror.
Trembling took hold of them.
    They felt pain like a woman giving birth.
Lord, you destroyed them like ships of Tarshish
    that were torn apart by an east wind.

What we heard we have also seen.
    We have seen it
in the city of the Lord who rules over all.
    We have seen it in the city of our God.
    We have heard and seen that God makes it secure forever.

God, inside your temple
    we think about your faithful love.
10 God, your fame reaches from one end of the earth to the other.
    So people praise you from one end of the earth to the other.
    You use your power to do what is right.
11 Mount Zion is filled with joy.
    The villages of Judah are glad.
    That’s because you judge fairly.

12 Walk all around Zion.
    Count its towers.
13 Think carefully about its outer walls.
    Just look at how safe it is!
    Then you can tell its people that God keeps them safe.
14 This God is our God for ever and ever.
    He will be our guide to the very end.