Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 48

Nyimbo. Salimo la ana a Kora.

1Wamkulu ndi Yehova, ndi woyenera kwambiri matamando
    mu mzinda wa Mulungu wathu, phiri lake loyera.
Lokongola mu utali mwake,
    chimwemwe cha dziko lonse lapansi.
Malo aatali kwambiri a Zafoni ndiye Phiri la Ziyoni,
    mzinda wa Mfumu yayikulu.
Mulungu ali mu malinga ake;
    Iye wadzionetsa yekha kuti ndiye malinga akewo.

Pamene mafumu anasonkhana pamodzi,
    pamene anayendera pamodzi kudzalimbana nafe,
iwo anaona mzindawo ndipo anadabwa kwambiri;
    anathawa ndi mantha aakulu.
Pomwepo anagwidwa nako kunjenjemera,
    ululu wonga wa mkazi woyembekezera pa nthawi yochira.
Inu munawawononga monga sitima zapamadzi za ku Tarisisi
    zitawonongeka ndi mphepo ya kummawa.

Monga momwe tinamvera,
    kotero ife tinaona
mu mzinda wa Yehova Wamphamvuzonse,
    mu mzinda wa Mulungu wathu.
    Mulungu adzawuteteza kwamuyaya.

Mʼkati mwa Nyumba yanu Mulungu,
    ife timalingaliramo zachikondi chanu chosasinthika.
10 Monga dzina lanu, Inu Mulungu,
    matamando anu amafika ku malekezero a dziko lapansi
    dzanja lanu lamanja ladzaza ndi chilungamo.
11 Phiri la Ziyoni likukondwera,
    midzi ya Yuda ndi yosangalala
    chifukwa cha maweruzo anu.

12 Yendayendani mu Ziyoni, uzungulireni mzindawo,
    werengani nsanja zake.
13 Yangʼanitsitsani bwino mipanda yake,
    penyetsetsani malinga ake,
    kuti mudzafotokoze za izo ku mʼbado wotsatira.
14 Pakuti Mulungu uyu ndi Mulungu wathu ku nthawi zosatha;
    Iye adzakhala mtsogoleri wathu mpaka ku mapeto.

Amplified Bible

Psalm 48

The Beauty and Glory of Zion.

A Song; a Psalm of the sons of Korah.

1Great is the Lord, and greatly to be praised,
In the city of our God, His holy mountain.

Fair and beautiful in elevation, the joy of all the earth,
Is Mount Zion [the City of David] in the far north,
The city of the great King.

God, in her palaces,
Has made Himself known as a stronghold.


For, lo, the kings assembled themselves,
They [came and] passed by together.

They saw it, then they were amazed;
They were stricken with terror, they fled in alarm.

Panic seized them there,
And pain, as that of a woman in childbirth.

With the east wind
You shattered the ships of Tarshish.

As we have heard, so have we seen
In the city of the Lord of hosts, in the city of our God:
God will establish her forever. Selah.


We have thought of Your lovingkindness, O God,
In the midst of Your temple.
10 
As is Your name, O God,
So is Your praise to the ends of the earth;
Your right hand is full of righteousness (rightness, justice).
11 
Let Mount Zion be glad,
Let the daughters of Judah rejoice
Because of Your [righteous] judgments.
12 
Walk about Zion, go all around her;
Count her towers,
13 
Consider her ramparts,
Go through her palaces,
That you may tell the next generation [about her glory].
14 
For this is God,
Our God forever and ever;
He will be our guide even until death.