Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 46

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora. Nyimbo ya anamwali.

1Mulungu ndiye kothawira kwathu ndi mphamvu yathu,
    thandizo lopezekeratu pa nthawi ya mavuto.
Nʼchifukwa chake sitidzaopa ngakhale dziko lapansi lisunthike,
    ngakhale mapiri agwe pakati pa nyanja,
ngakhale madzi ake atakokoma ndi kuchita thovu,
    ngakhale mapiri agwedezeke ndi kukokoma kwake.

Kuli mtsinje umene njira zake za madzi zimasangalatsa mzinda wa Mulungu,
    malo oyera kumene Wammwambamwamba amakhalako.
Mulungu ali mʼkati mwake, iwo sudzagwa;
    Mulungu adzawuthandiza mmawa.
Mitundu ikupokosera, mafumu akugwa;
    Iye wakweza mawu ake, dziko lapansi likusungunuka.

Yehova Wamphamvuzonse ali ndi ife,
    Mulungu wa Yakobo ndi linga lathu.

Bwerani kuti mudzaone ntchito za Yehova,
    chiwonongeko chimene wachibweretsa pa dziko lapansi.
Iye amathetsa nkhondo ku malekezero a dziko lapansi;
    Iye amathyola uta ndi kupindapinda mkondo;
    amatentha zishango ndi moto.
10 Iye akuti, “Khala chete, ndipo dziwa kuti ndine Mulungu;
    ndidzakwezedwa pakati pa mitundu ya anthu;
    ine ndidzakwezedwa mʼdziko lapansi.”

11 Yehova Wamphamvuzonse ali ndi ife,
    Mulungu wa Yakobo ndi linga lathu.

The Message

Psalm 46

A Song of the Sons of Korah

11-3 God is a safe place to hide,
    ready to help when we need him.
We stand fearless at the cliff-edge of doom,
    courageous in seastorm and earthquake,
Before the rush and roar of oceans,
    the tremors that shift mountains.

Jacob-wrestling God fights for us,
    God-of-Angel-Armies protects us.

4-6 River fountains splash joy, cooling God’s city,
    this sacred haunt of the Most High.
God lives here, the streets are safe,
    God at your service from crack of dawn.
Godless nations rant and rave, kings and kingdoms threaten,
    but Earth does anything he says.

Jacob-wrestling God fights for us,
    God-of-Angel-Armies protects us.

8-10 Attention, all! See the marvels of God!
    He plants flowers and trees all over the earth,
Bans war from pole to pole,
    breaks all the weapons across his knee.
“Step out of the traffic! Take a long,
    loving look at me, your High God,
    above politics, above everything.”

11 Jacob-wrestling God fights for us,
    God-of-Angel-Armies protects us.