Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 46

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora. Nyimbo ya anamwali.

1Mulungu ndiye kothawira kwathu ndi mphamvu yathu,
    thandizo lopezekeratu pa nthawi ya mavuto.
Nʼchifukwa chake sitidzaopa ngakhale dziko lapansi lisunthike,
    ngakhale mapiri agwe pakati pa nyanja,
ngakhale madzi ake atakokoma ndi kuchita thovu,
    ngakhale mapiri agwedezeke ndi kukokoma kwake.

Kuli mtsinje umene njira zake za madzi zimasangalatsa mzinda wa Mulungu,
    malo oyera kumene Wammwambamwamba amakhalako.
Mulungu ali mʼkati mwake, iwo sudzagwa;
    Mulungu adzawuthandiza mmawa.
Mitundu ikupokosera, mafumu akugwa;
    Iye wakweza mawu ake, dziko lapansi likusungunuka.

Yehova Wamphamvuzonse ali ndi ife,
    Mulungu wa Yakobo ndi linga lathu.

Bwerani kuti mudzaone ntchito za Yehova,
    chiwonongeko chimene wachibweretsa pa dziko lapansi.
Iye amathetsa nkhondo ku malekezero a dziko lapansi;
    Iye amathyola uta ndi kupindapinda mkondo;
    amatentha zishango ndi moto.
10 Iye akuti, “Khala chete, ndipo dziwa kuti ndine Mulungu;
    ndidzakwezedwa pakati pa mitundu ya anthu;
    ine ndidzakwezedwa mʼdziko lapansi.”

11 Yehova Wamphamvuzonse ali ndi ife,
    Mulungu wa Yakobo ndi linga lathu.

Amplified Bible

Psalm 46

God the Refuge of His People.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah, set to soprano voices. A Song.

1God is our refuge and strength [mighty and impenetrable],
A very present and well-proved help in trouble.

Therefore we will not fear, though the earth should change
And though the mountains be shaken and slip into the heart of the seas,

Though its waters roar and foam,
Though the mountains tremble at its roaring. Selah.


There is a river whose streams make glad the city of God,
The holy dwelling places of the Most High.

God is in the midst of her [His city], she will not be moved;
God will help her when the morning dawns.

The nations made an uproar, the kingdoms tottered and were moved;
He raised His voice, the earth melted.

The Lord of hosts is with us;
The God of Jacob is our stronghold [our refuge, our high tower]. Selah.


Come, behold the works of the Lord,
Who has brought desolations and wonders on the earth.

He makes wars to cease to the end of the earth;
He breaks the bow into pieces and snaps the spear in two;
He burns the chariots with fire.
10 
“Be still and know (recognize, understand) that I am God.
I will be exalted among the nations! I will be exalted in the earth.”
11 
The Lord of hosts is with us;
The God of Jacob is our stronghold [our refuge, our high tower]. Selah.