Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 45

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a “Maluwa a Kakombo.” Salimo la ana a Kora. Nyimbo ya pa ukwati.

1Mtima wanga watakasika ndi nkhani yokoma
    pamene ndikulakatula mawu anga kwa mfumu;
    lilime langa ndi cholembera cha wolemba waluso.

Inu ndinu abwino kwambiri kuposa anthu onse
    ndipo milomo yanu inadzozedwa ndi chikondi cha Mulungu chosasinthika,
    popeza Mulungu wakudalitsani kwamuyaya.
Mangirirani lupanga lanu mʼchiwuno mwanu, inu munthu wamphamvu;
    mudziveke nokha ndi ulemerero ndi ukulu wanu.
Mu ukulu wanu mupite mutakwera mwachigonjetso
    mʼmalo mwa choonadi, kudzichepetsa ndi chilungamo;
    dzanja lanu lamanja lionetsere ntchito zanu zoopsa.
Mivi yanu yakuthwa ilase mitima ya adani a mfumu,
    mitundu ya anthu igwe pansi pa mapazi anu.
Mpando wanu waufumu, Inu Mulungu, udzakhala ku nthawi za nthawi;
    ndodo yaufumu yachilungamo idzakhala ndodo yaufumu ya ufumu wanu.
Inu mumakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa;
    choncho Mulungu, Mulungu wanu, wakukhazikani pamwamba pa anzanu
    pokudzozani ndi mafuta a chimwemwe.
Mikanjo yanu yonse ndi yonunkhira ndi mure ndi aloe ndi kasiya;
    kuchokera ku nyumba zaufumu zokongoletsedwa ndi mnyanga wanjovu
    nyimbo za zoyimbira zazingwe zimakusangalatsani.
Ana aakazi a mafumu ali pakati pa akazi anu olemekezeka;
    ku dzanja lanu lamanja kuli mkwatibwi waufumu ali mu golide wa ku Ofiri.

10 Tamvera, iwe mwana wa mkazi ganizira ndipo tchera khutu;
    iwala anthu ako ndi nyumba ya abambo ako.
11 Mfumu yathedwa nzeru chifukwa cha kukongola kwako;
    mulemekeze pakuti iyeyo ndiye mbuye wako.
12 Mwana wa mkazi wa ku Turo adzabwera ndi mphatso,
    amuna a chuma adzafunafuna kukoma mtima kwako.

13 Wokongola kwambiri ndi mwana wa mfumu ali mʼchipinda mwake,
    chovala chake ndi cholukidwa ndi thonje ndi golide.
14 Atavala zovala zamaluwamaluwa akupita naye kwa mfumu;
    anamwali okhala naye akumutsatira
    ndipo abweretsedwa kwa inu.
15 Iwo akuwaperekeza ndi chimwemwe ndi chisangalalo;
    akulowa mʼnyumba yaufumu.

16 Ana ako aamuna adzatenga malo a makolo ako;
    udzachititsa kuti akhale ana a mfumu mʼdziko lonse.
17 Ndidzabukitsa mbiri yako mʼmibado yonse;
    choncho mitundu yonse idzakutamanda ku nthawi za nthawi.

The Message

Psalm 45

A Wedding Song of the Sons of Korah

1My heart bursts its banks,
    spilling beauty and goodness.
I pour it out in a poem to the king,
    shaping the river into words:

2-4 “You’re the handsomest of men;
    every word from your lips is sheer grace,
    and God has blessed you, blessed you so much.
Strap your sword to your side, warrior!
    Accept praise! Accept due honor!
    Ride majestically! Ride triumphantly!
Ride on the side of truth!
    Ride for the righteous meek!

4-5 “Your instructions are glow-in-the-dark;
    you shoot sharp arrows
Into enemy hearts; the king’s
    foes lie down in the dust, beaten.

6-7 “Your throne is God’s throne,
    ever and always;
The scepter of your royal rule
    measures right living.
You love the right
    and hate the wrong.
And that is why God, your very own God,
    poured fragrant oil on your head,
Marking you out as king
    from among your dear companions.

8-9 “Your ozone-drenched garments
    are fragrant with mountain breeze.
Chamber music—from the throne room—
    makes you want to dance.
Kings’ daughters are maids in your court,
    the Bride glittering with golden jewelry.

10-12 “Now listen, daughter, don’t miss a word:
    forget your country, put your home behind you.
Be here—the king is wild for you.
    Since he’s your lord, adore him.
Wedding gifts pour in from Tyre;
    rich guests shower you with presents.”

13-15 (Her wedding dress is dazzling,
    lined with gold by the weavers;
All her dresses and robes
    are woven with gold.
She is led to the king,
    followed by her virgin companions.
A procession of joy and laughter!
    a grand entrance to the king’s palace!)

16-17 “Set your mind now on sons—
    don’t dote on father and grandfather.
You’ll set your sons up as princes
    all over the earth.
I’ll make you famous for generations;
    you’ll be the talk of the town
    for a long, long time.”