Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 44

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora.

1Ife tamva ndi makutu athu, Inu Mulungu;
    makolo athu atiwuza
zimene munachita mʼmasiku awo,
    masiku akalekalewo.
Ndi dzanja lanu munathamangitsa mitundu ya anthu ena
    ndi kudzala makolo athu;
Inu munakantha mitundu ya anthu,
    koma makolo athuwo Inu munawapatsa ufulu.
Sanalande dziko ndi lupanga lawo,
    si mkono wawo umene unawabweretsera chigonjetso,
koma ndi dzanja lanu lamanja, mkono wanu ndi kuwala kwa nkhope yanu,
    pakuti munawakonda.

Inu ndinu Mfumu yanga ndi Mulungu wanga
    amene mumalamulira chigonjetso cha Yakobo.
Kudzera kwa inu ife timabweza adani athu;
    kudzera mʼdzina lanu timapondereza otiwukirawo.
Sindidalira uta wanga,
    lupanga langa silindibweretsera chigonjetso;
koma Inu mumatigonjetsera adani athu,
    mumachititsa manyazi amene amadana nafe.
Timanyadira mwa Mulungu wathu tsiku lonse,
    ndipo tidzatamanda dzina lanu kwamuyaya.

Koma tsopano mwatikana ndi kutichepetsa;
    Inu simupitanso ndi ankhondo athu.
10 Munachititsa ife kubwerera mʼmbuyo pamaso pa mdani
    ndipo amene amadana nafe atilanda katundu.
11 Inu munatipereka kuti tiwonongedwe monga nkhosa
    ndipo mwatibalalitsa pakati pa anthu a mitundu ina.
12 Inu munagulitsa anthu anu pa mtengo wotsika,
    osapindulapo kanthu pa malondawo.

13 Mwachititsa kuti tikhale chochititsa manyazi kwa anthu a mitundu ina,
    chonyozeka ndi chothetsa nzeru kwa iwo amene atizungulira.
14 Mwachititsa kuti tikhale onyozeka pakati pa anthu a mitundu ina;
    anthu amapukusa mitu yawo akationa.
15 Manyazi anga ali pamaso panga tsiku lonse
    ndipo nkhope yanga yaphimbidwa ndi manyazi
16 chifukwa cha mawu otonza a iwo amene amandinyoza ndi kundichita chipongwe,
    chifukwa cha mdani amene watsimikiza kubwezera.

17 Zonsezi zinatichitikira
    ngakhale kuti ifeyo sitinayiwale Inu
    kapena kuonetsa kusakhulupirika pa pangano lanu.
18 Mitima yathu sinabwerere mʼmbuyo;
    mapazi athu sanatayike pa njira yanu.
19 Koma Inu mwatiphwanya ndi kuchititsa kuti tikhale ozunzidwa ndi ankhandwe
    ndipo mwatiphimba ndi mdima waukulu.

20 Tikanayiwala dzina la Mulungu wathu
    kapena kutambasulira manja athu kwa mulungu wachilendo,
21 kodi Mulungu wathu sakanazidziwa zimenezi,
    pakuti Iye amadziwa zinsinsi zamumtima?
22 Komabe chifukwa cha Inu timakumana ndi imfa tsiku lonse,
    tili ngati nkhosa zoyenera kuti ziphedwe.

23 Dzukani Ambuye! Nʼchifukwa chiyani mukugona!
    Dziwutseni nokha! Musatikane kwamuyaya.
24 Nʼchifukwa chiyani mukubisa nkhope yanu,
    ndi kuyiwala mavuto athu ndi kuponderezedwa kwathu?

25 Tatsitsidwa pansi mpaka pa fumbi;
    matupi athu amatirira pa dothi.
26 Imirirani ndi kutithandiza,
    tiwomboleni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 44

祈求上帝保护

可拉后裔作的训诲诗,交给乐长。

1上帝啊,
我们亲耳听过祖先讲述你在古时,
在我们祖先时代的作为。
你亲手赶出外族,
把我们的祖先安置在那里;
你击溃列邦,
使我们的祖先兴旺发达。
他们不是靠自己的刀剑征服那里,
不是靠自己的臂膀得胜,
而是靠你的权能、力量和恩惠,
因为你爱他们。
你是我的君王,我的上帝;
你让雅各得胜。
我们靠你击退敌人,
靠你的名践踏仇敌。
我不倚靠我的弓,
我的剑不能使我得胜。
只有你使我们战胜敌人,
使我们的仇敌蒙羞。
上帝啊,我们终日以你为荣,
我们永远赞美你。(细拉)

现在你却丢弃我们,
让我们受辱,
不再帮我们的军队作战。
10 你使我们在仇敌面前败退,
遭敌人掳掠。
11 你使我们如被宰杀的羊,
将我们分散在列国。
12 你把我们廉价卖掉,
视我们一文不值。
13 你使我们遭四邻辱骂,
被周围人讥讽、嘲笑。
14 你使我们成为列国的笑柄,
人们对我们连连摇头。
15 我终日受辱,满面羞愧,
16 因为咒骂和毁谤我的人讥笑我,仇敌报复我。
17 虽然这一切临到我们身上,
我们却没有忘记你,
也没有违背你的约。
18 我们对你没有异心,
也没有偏离你的道路。
19 你在豺狼出没的地方压碎我们,
使死亡的阴影笼罩我们。
20 倘若我们忘记我们的上帝,
或举手向外邦的神明祷告,
21 上帝怎会不知道呢?
祂洞悉人心中的秘密。
22 为了你,我们终日出生入死,
被视为待宰的羊。
23 主啊,求你醒来,
你为何沉睡?
求你起来,不要永远丢弃我们。
24 你为何掩面不理我们,
不理会我们所受的苦难和压迫?
25 我们扑倒在地,横卧在尘土中。
26 求你起来帮助我们,
施慈爱救赎我们。