Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 40

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mofatsa ndinadikira Yehova
    Iye anatembenukira kwa ine ndipo anamva kulira kwanga.
Ananditulutsa mʼdzenje lachitayiko,
    mʼthope ndi mʼchithaphwi;
Iye anakhazikitsa mapazi anga pa thanthwe
    ndipo anandipatsa malo oyimapo olimba.
Iye anayika nyimbo yatsopano mʼkamwa mwanga,
    nyimbo yamatamando kwa Mulungu wanga.
Ambiri adzaona,
    nadzaopa ndipo adzakhulupirira Yehova.

Ndi wodala munthu
    amakhulupirira Yehova;
amene sayembekezera kwa odzikuza,
    kapena kwa amene amatembenukira kwa milungu yabodza.
Zambiri, Yehova Mulungu wanga,
    ndi zodabwitsa zimene Inu mwachita.
Zinthu zimene munazikonzera ife
    palibe amene angathe kukuwerengerani.
Nditati ndiyankhule ndi kufotokozera,
    zidzakhala zambiri kuzifotokoza.

Nsembe ndi zopereka Inu simuzifuna,
    koma makutu anga mwawatsekula;
zopereka zopsereza ndi zopereka chifukwa cha tchimo
    Inu simunazipemphe.
Kotero ndinati, “Ndili pano, ndabwera.
    Mʼbuku mwalembedwa za ine.
Ndikufuna kuchita chifuniro chanu, Inu Mulungu wanga;
    lamulo lanu lili mu mtima mwanga.”

Ndikulalikira uthenga wa chilungamo chanu mu msonkhano waukulu;
    sinditseka milomo yanga
    monga mukudziwa Inu Yehova.
10 Sindibisa chilungamo chanu mu mtima mwanga;
    ndinayankhula za kukhulupirika kwanu ndi chipulumutso chanu.
Ine sindiphimba chikondi chanu ndi choonadi chanu
    pa msonkhano waukulu.

11 Musandichotsere chifundo chanu Yehova;
    chikondi chanu ndi choonadi chanu zinditeteze nthawi zonse.
12 Pakuti mavuto osawerengeka andizungulira;
    machimo anga andigonjetsa, ndipo sindingathe kuona.
Alipo ambiri kuposa tsitsi la mʼmutu mwanga,
    ndipo mtima wanga ukufowoka mʼkati mwanga.

13 Pulumutseni Yehova;
    Bwerani msanga Yehova kudzandithandiza.
14 Onse amene akufunafuna kuchotsa moyo wanga
    achititsidwe manyazi ndi kusokonezedwa;
onse amene amakhumba chiwonongeko changa
    abwezedwe mwamanyazi.
15 Iwo amene amanena kwa ine kuti, “Hee! Hee!”
    abwerere akuchita manyazi.
16 Koma iwo amene amafunafuna Inu
    akondwere ndi kusangalala mwa Inu;
iwo amene amakonda chipulumutso chanu
    nthawi zonse anene kuti, “Yehova akwezeke!”

17 Komabe Ine ndine wosauka ndi wosowa;
    Ambuye andiganizire.
Inu ndinu thandizo langa ndi wondiwombola wanga;
    Inu Mulungu wanga, musachedwe.

New International Reader's Version

Psalm 40

Psalm 40

For the director of music. A psalm of David.

I was patient while I waited for the Lord.
    He turned to me and heard my cry for help.
I was sliding down into the pit of death, and he pulled me out.
    He brought me up out of the mud and dirt.
He set my feet on a rock.
    He gave me a firm place to stand on.
He gave me a new song to sing.
    It is a hymn of praise to our God.
Many people will see and have respect for the Lord.
    They will put their trust in him.

Blessed is the person
    who trusts in the Lord.
They don’t trust in proud people.
    Those proud people worship statues of gods.
Lord my God,
    no one can compare with you.
You have done many wonderful things.
    You have planned to do these things for us.
There are too many of them
    for me to talk about.

You didn’t want sacrifices and offerings.
    You didn’t require burnt offerings and sin offerings.
    You opened my ears so that I could hear you and obey you.
Then I said, “Here I am.
    It is written about me in the book.
My God, I have come to do what you want.
    Your law is in my heart.”

I have told the whole community of those who worship you.
    I have told them what you have done to save me.
Lord, you know
    that I haven’t kept quiet.
10 I haven’t kept to myself that what you did for me was right.
    I have spoken about how faithful you were when you saved me.
I haven’t hidden your love and your faithfulness
    from the whole community.

11 Lord, don’t hold back your mercy from me.
    May your love and faithfulness always keep me safe.
12 There are more troubles all around me than I can count.
    My sins have caught up with me, and I can’t see any longer.
My sins are more than the hairs of my head.
    I have lost all hope.

13 Lord, please save me.
    Lord, come quickly to help me.
14 Let all those who are trying to kill me be put to shame.
    Let them lose their way.
Let all those who want to destroy me
    be turned back in shame.
15 Some people make fun of me.
    Let them be shocked when their plans fail.
16 But let all those who seek you
    be joyful and glad because of what you have done.
Let those who count on you to save them always say,
    “The Lord is great!”

17 But I am poor and needy.
    May the Lord be concerned about me.
You are the God who helps me and saves me.
    You are my God, so don’t wait any longer.