Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 40

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mofatsa ndinadikira Yehova
    Iye anatembenukira kwa ine ndipo anamva kulira kwanga.
Ananditulutsa mʼdzenje lachitayiko,
    mʼthope ndi mʼchithaphwi;
Iye anakhazikitsa mapazi anga pa thanthwe
    ndipo anandipatsa malo oyimapo olimba.
Iye anayika nyimbo yatsopano mʼkamwa mwanga,
    nyimbo yamatamando kwa Mulungu wanga.
Ambiri adzaona,
    nadzaopa ndipo adzakhulupirira Yehova.

Ndi wodala munthu
    amakhulupirira Yehova;
amene sayembekezera kwa odzikuza,
    kapena kwa amene amatembenukira kwa milungu yabodza.
Zambiri, Yehova Mulungu wanga,
    ndi zodabwitsa zimene Inu mwachita.
Zinthu zimene munazikonzera ife
    palibe amene angathe kukuwerengerani.
Nditati ndiyankhule ndi kufotokozera,
    zidzakhala zambiri kuzifotokoza.

Nsembe ndi zopereka Inu simuzifuna,
    koma makutu anga mwawatsekula;
zopereka zopsereza ndi zopereka chifukwa cha tchimo
    Inu simunazipemphe.
Kotero ndinati, “Ndili pano, ndabwera.
    Mʼbuku mwalembedwa za ine.
Ndikufuna kuchita chifuniro chanu, Inu Mulungu wanga;
    lamulo lanu lili mu mtima mwanga.”

Ndikulalikira uthenga wa chilungamo chanu mu msonkhano waukulu;
    sinditseka milomo yanga
    monga mukudziwa Inu Yehova.
10 Sindibisa chilungamo chanu mu mtima mwanga;
    ndinayankhula za kukhulupirika kwanu ndi chipulumutso chanu.
Ine sindiphimba chikondi chanu ndi choonadi chanu
    pa msonkhano waukulu.

11 Musandichotsere chifundo chanu Yehova;
    chikondi chanu ndi choonadi chanu zinditeteze nthawi zonse.
12 Pakuti mavuto osawerengeka andizungulira;
    machimo anga andigonjetsa, ndipo sindingathe kuona.
Alipo ambiri kuposa tsitsi la mʼmutu mwanga,
    ndipo mtima wanga ukufowoka mʼkati mwanga.

13 Pulumutseni Yehova;
    Bwerani msanga Yehova kudzandithandiza.
14 Onse amene akufunafuna kuchotsa moyo wanga
    achititsidwe manyazi ndi kusokonezedwa;
onse amene amakhumba chiwonongeko changa
    abwezedwe mwamanyazi.
15 Iwo amene amanena kwa ine kuti, “Hee! Hee!”
    abwerere akuchita manyazi.
16 Koma iwo amene amafunafuna Inu
    akondwere ndi kusangalala mwa Inu;
iwo amene amakonda chipulumutso chanu
    nthawi zonse anene kuti, “Yehova akwezeke!”

17 Komabe Ine ndine wosauka ndi wosowa;
    Ambuye andiganizire.
Inu ndinu thandizo langa ndi wondiwombola wanga;
    Inu Mulungu wanga, musachedwe.

Amplified Bible

Psalm 40

God Sustains His Servant.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1I waited patiently and expectantly for the Lord;
And He inclined to me and heard my cry.

He brought me up out of a horrible pit [of tumult and of destruction], out of the miry clay,
And He set my feet upon a rock, steadying my footsteps and establishing my path.

He put a new song in my mouth, a song of praise to our God;
Many will see and fear [with great reverence]
And will trust confidently in the Lord.


Blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the man who makes the Lord his trust,
And does not regard the proud nor those who lapse into lies.

Many, O Lord my God, are the wonderful works which You have done,
And Your thoughts toward us;
There is none to compare with You.
If I would declare and speak of your wonders,
They would be too many to count.


Sacrifice and meal offering You do not desire, nor do You delight in them;
You have opened my ears and given me the capacity to hear [and obey Your word];
Burnt offerings and sin offerings You do not require.

Then I said, “Behold, I come [to the throne];
In the scroll of the book it is written of me.

“I delight to do Your will, O my God;
Your law is within my heart.”


I have proclaimed good news of righteousness [and the joy that comes from obedience to You] in the great assembly;
Behold, I will not restrain my lips [from proclaiming Your righteousness],
As You know, O Lord.
10 
I have not concealed Your righteousness within my heart;
I have proclaimed Your faithfulness and Your salvation.
I have not concealed Your lovingkindness and Your truth from the great assembly.

11 
Do not withhold Your compassion and tender mercy from me, O Lord;
Your lovingkindness and Your truth will continually preserve me.
12 
For innumerable evils have encompassed me;
My sins have overtaken me, so that I am not able to see.
They are more numerous than the hairs of my head,
And my heart has failed me.

13 
Be pleased, O Lord, to save me;
O Lord, make haste to help me.
14 
Let those be ashamed and humiliated together
Who seek my life to destroy it;
Let those be turned back [in defeat] and dishonored
Who delight in my hurt.
15 
Let those be appalled and desolate because of their shame
Who say to me, “Aha, aha [rejoicing in my misfortune]!”
16 
Let all who seek You rejoice and be glad in You;
Let those who love Your salvation say continually,
“The Lord be magnified!”
17 
Even though I am afflicted and needy,
Still the Lord takes thought and is mindful of me.
You are my help and my rescuer.
O my God, do not delay.