Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 4

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe wa zida za zingwe. Salimo la Davide.

1Ndiyankheni pamene ndiyitana Inu,
    Inu Mulungu wa chilungamo changa.
Pumulitseni ku zowawa zanga;
    chitireni chifundo ndi kumva pemphero langa.

Anthu inu, mpaka liti mudzakhala mukusandutsa ulemerero wanga kukhala manyazi?
    Mpaka liti mudzakonda zachabe ndi kufuna milungu yabodza?
            Sela.
Dziwani kuti Yehova wadziyikira padera anthu okhulupirika;
    Yehova adzamva pamene ndidzamuyitana.

Kwiyani koma musachimwe;
    pamene muli pa mabedi anu,
    santhulani mitima yanu ndi kukhala chete.
            Sela
Perekani nsembe zolungama
    ndipo dalirani Yehova.

Ambiri akufunsa kuti, “Ndani angationetse chabwino chilichonse?”
    Kuwunika kwa nkhope yanu kutiwalire, Inu Yehova.
Inu mwadzaza mtima wanga ndi chimwemwe chachikulu
    kuposa kuchuluka kwa tirigu wawo ndi vinyo watsopano.
Ine ndidzagona ndi kupeza tulo mwamtendere,
    pakuti Inu nokha, Inu Yehova,
    mumandisamalira bwino.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 4

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнь Давуда.

Ответь мне, когда я взываю к Тебе,
    Бог мой, оправдывающий меня.
Когда мне было трудно, Ты помог мне.
    Помилуй меня и молитву мою услышь.

Люди, как долго вы будете меня чернить?
    Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза
Знайте, верного Вечный Себе отделил.
    Вечный услышит, когда я к Нему воззову.

Гневаясь, не грешите;
    задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза
Приносите предписанные жертвы
    и надейтесь на Вечного.

Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?»
    Да озарит нас свет лица Твоего, о Вечный!
Ты наполнил моё сердце радостью большей,
    чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.
Я лягу и спокойно засну,
    потому что только Ты, Вечный,
    даёшь мне жить в безопасности.