Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 39

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Kwa Yedutuni. Salimo la Davide.

1Ndinati, “Ndidzasamalira njira zanga
    ndipo ndidzasunga lilime langa kuti ndisachimwe;
ndidzatseka pakamwa panga ndi chitsekerero
    nthawi yonse imene woyipa ali pamaso panga.”
Koma pamene ndinali chete
    osanena ngakhale kanthu kalikonse kabwino
    mavuto anga anachulukirabe.
Mtima wanga unatentha mʼkati mwanga,
    ndipo pamene ndinkalingalira, moto unayaka;
    kenaka ndinayankhula ndi lilime langa:

“Yehova ndionetseni mathero a moyo wanga
    ndi chiwerengero cha masiku anga;
    mundidziwitse kuti moyo wanga ndi wosakhalitsa motani.
Inu mwachititsa kuti masiku anga akhale ochepa kwambiri,
    kutalika kwa zaka zanga ndi kopanda phindu pamaso panu;
    moyo wa munthu aliyense ndi waufupi.
            Sela
Munthu ali ngati chithunzithunzi chake pamene akuyenda uku ndi uku:
    Iye amangovutika koma popanda phindu;
    amadzikundikira chuma, osadziwa kuti chidzakhala chayani.

“Koma tsopano Ambuye kodi ndifunanso chiyani?
    Chiyembekezo changa chili mwa Inu.
Pulumutseni ku zolakwa zanga zonse;
    musandisandutse chonyozeka kwa opusa.
Ine ndinali chete; sindinatsekule pakamwa panga
    pakuti Inu ndinu amene mwachita zimenezi.
10 Chotsani mkwapulo wanu pa ine;
    ndagonjetsedwa ndi nkhonya ya dzanja lanu.
11 Inu mumadzudzula ndi kulanga anthu chifukwa cha tchimo lawo;
    mumawononga chuma chawo monga njenjete;
    munthu aliyense ali ngati mpweya.
            Sela

12 “Imvani pemphero langa Inu Yehova,
    mverani kulira kwanga kopempha thandizo;
    musakhale chete pamene ndikulirira kwa Inu,
popeza ndine mlendo wanu wosakhalitsa;
    monga anachitira makolo anga onse.
13 Musandiyangʼane mwaukali, choncho ndidzatha kusangalala
    ndisanafe ndi kuyiwalika.”

Amplified Bible

Psalm 39

The Vanity of Life.

To the Chief Musician; for Jeduthun. A Psalm of David.

1I said, “I will guard my ways
That I may not sin with my tongue;
I will muzzle my mouth
While the wicked are in my presence.”

I was mute and silent [before my enemies],
I refrained even from good,
And my [a]distress grew worse.

My heart was hot within me.
While I was musing the fire burned;
Then I spoke with my tongue:

Lord, let me know my [life’s] end
And [to appreciate] the extent of my days;
Let me know how frail I am [how transient is my stay here].

“Behold, You have made my days as [short as] hand widths,
And my lifetime is as nothing in Your sight.
Surely every man at his best is a mere breath [a wisp of smoke, a vapor that vanishes]! Selah.

“Surely every man walks around like a shadow [in a charade];
Surely they make an uproar for nothing;
Each one builds up riches, not knowing who will receive them.


“And now, Lord, for what do I expectantly wait?
My hope [my confident expectation] is in You.

“Save me from all my transgressions;
Do not make me the scorn and reproach of the [self-righteous, arrogant] fool.

“I am mute, I do not open my mouth,
Because it is You who has done it.
10 
“Remove Your plague from me;
I am wasting away because of the conflict and opposition of Your hand.
11 
“With rebukes You discipline man for sin;
You consume like a moth what is precious to him;
Surely every man is a mere breath [a wisp of smoke, a vapor that vanishes]. Selah.

12 
“Hear my prayer, O Lord, and listen to my cry;
Do not be silent at my tears;
For I am Your temporary guest,
A sojourner like all my fathers.
13 
“O look away from me, that I may smile and again know joy
Before I depart and am no more.”

Notas al pie

  1. Psalm 39:2 Lit pain.