Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 38

Salimo la Davide. Kupempha.

1Yehova musandidzudzule mutapsa mtima
    kapena kundilanga muli ndi ukali.
Pakuti mivi yanu yandilasa,
    ndipo dzanja lanu latsika ndipo landifikira.
Chifukwa cha ukali wanu mulibe thanzi mʼthupi langa;
    mafupa anga alibe mphamvu chifukwa cha tchimo langa.
Kulakwa kwanga kwandipsinja
    ngati katundu wolemera kwambiri kuposa mphamvu zanga.

Mabala anga akuwola ndipo akununkha
    chifukwa cha uchitsiru wa moyo wanga wauchimo.
Ine ndapindika msana ndipo ndawerama kwambiri;
    tsiku lonse ndimangolira.
Msana wanga wagwidwa ndi ululu wosasimbika,
    mulibe thanzi mʼthupi langa.
Ndilibe mphamvu ndipo ndakunthidwa kwathunthu;
    ndikubuwula ndi ululu wa mumtima.

Zokhumba zanga zonse zili poonekera pamaso panu Ambuye,
    kusisima kwanga sikunabisike kwa Inu.
10 Mtima wanga ukugunda, mphamvu zanga zikutha;
    ngakhale kuwala kwachoka mʼmaso mwanga.
11 Abwenzi anga ndi anzanga akundipewa chifukwa cha mabala anga;
    anansi anga akhala kutali nane.
12 Iwo amene akufunafuna moyo wanga atchera misampha yawo,
    oti andipwetekewo amayankhula za kuwonongeka kwanga;
    tsiku lonse amakonza zachinyengo.

13 Ine ndili ngati munthu wosamva amene sangamve,
    monga wosayankhula, amene sangathe kutsekula pakamwa pake;
14 Ndakhala ngati munthu amene samva,
    amene pakamwa pake sipangathe kuyankha.
15 Ndikudikira Inu Yehova;
    mudzayankha, Inu Ambuye Mulungu wanga.
16 Pakuti Ine ndinati, “Musawalole kuti akondwere
    kapena kudzikweza okha pa ine pamene phazi langa laterereka.”

17 Pakuti ndili pafupi kugwa,
    ndipo ndikumva kuwawa nthawi zonse.
18 Ndikuvomereza mphulupulu zanga;
    ndipo ndavutika ndi tchimo langa.
19 Ambiri ndi adani anga amphamvu;
    amene amandida popanda chifukwa alipo ochuluka kwambiri.
20 Iwo amene amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino
    amandinyoza pamene nditsatira zabwino.

21 Inu Yehova, musanditaye;
    musakhale kutali ndi ine Mulungu wanga.
22 Bwerani msanga kudzandithandiza,
    Inu Ambuye Mpulumutsi wanga.

The Message

Psalm 38

A David Psalm

11-2 Take a deep breath, God; calm down—
    don’t be so hasty with your punishing rod.
Your sharp-pointed arrows of rebuke draw blood;
    my backside smarts from your caning.

3-4 I’ve lost twenty pounds in two months
    because of your accusation.
My bones are brittle as dry sticks
    because of my sin.
I’m swamped by my bad behavior,
    collapsed under gunnysacks of guilt.

5-8 The cuts in my flesh stink and grow maggots
    because I’ve lived so badly.
And now I’m flat on my face
    feeling sorry for myself morning to night.
All my insides are on fire,
    my body is a wreck.
I’m on my last legs; I’ve had it—
    my life is a vomit of groans.

9-16 Lord, my longings are sitting in plain sight,
    my groans an old story to you.
My heart’s about to break;
    I’m a burned-out case.
Cataracts blind me to God and good;
    old friends avoid me like the plague.
My cousins never visit,
    my neighbors stab me in the back.
My competitors blacken my name,
    devoutly they pray for my ruin.
But I’m deaf and mute to it all,
    ears shut, mouth shut.
I don’t hear a word they say,
    don’t speak a word in response.
What I do, God, is wait for you,
    wait for my Lord, my God—you will answer!
I wait and pray so they won’t laugh me off,
    won’t smugly strut off when I stumble.

17-20 I’m on the edge of losing it—
    the pain in my gut keeps burning.
I’m ready to tell my story of failure,
    I’m no longer smug in my sin.
My enemies are alive and in action,
    a lynch mob after my neck.
I give out good and get back evil
    from God-haters who can’t stand a God-lover.

21-22 Don’t dump me, God;
    my God, don’t stand me up.
Hurry and help me;
    I want some wide-open space in my life!