Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 37

Salimo la Davide.

1Usamavutike chifukwa cha anthu oyipa
    kapena kuchitira nsanje amene akuchita cholakwa;
pakuti monga udzu iwo adzafota msanga,
    ngati mbewu zobiriwira adzanyala msanga.

Khulupirira Yehova ndipo uzichita zabwino;
    khazikika mʼdziko ndi kutsata zokhulupirika.
Udzikondweretse wekha mwa Yehova
    ndipo Iye adzakupatsa zokhumba za mtima wako.

Pereka njira yako kwa Yehova;
    dalira Iye ndipo Iyeyo adzachita izi:
Iye adzachititsa chilungamo chako kuwala ngati mʼbandakucha,
    chiweruzo chako ngati dzuwa la masana.

Khala chete pamaso pa Yehova ndipo umudikire mofatsa;
    usavutike pamene anthu apambana mʼnjira zawo,
    pamene iwo achita zinthu zawo zoyipa.

Pewa kupsa mtima ndipo tembenuka kuchoka ku ukali,
    usavutike chifukwa zimenezi zimatsogolera ku zoyipa.
Pakuti anthu oyipa adzachotsedwa,
    koma iwo amene amayembekeza mwa Yehova adzalandira dziko.

10 Kwa kanthawi oyipa sadzapezekanso;
    ngakhale muwafunefune, sadzapezekanso.
11 Koma ofatsa adzalandira dziko
    ndipo adzasangalala ndi mtendere waukulu.

12 Oyipa amakonza chiwembu kutsutsana ndi olungama
    ndipo amawakukutira mano;
13 koma Ambuye amaseka oyipa
    pakuti Iye amadziwa kuti tsiku lawo likubwera.

14 Oyipa amasolola lupanga
    ndi kupinda uta
kugwetsa osauka ndi osowa,
    kupha iwo amene njira zawo ndi zolungama.
15 Koma malupanga awo analasa mitima yawo yomwe,
    ndipo mauta awo anathyoka.

16 Zabwino zochepa zimene olungama ali nazo
    ziposa chuma cha anthu oyipa ambiri;
17 pakuti mphamvu ya oyipa idzasweka,
    koma Yehova amasunga olungama.

18 Masiku a anthu osalakwa amadziwika ndi Yehova,
    ndipo cholowa chawo chidzakhala mpaka muyaya.
19 Pa nthawi ya mavuto iwo sadzafota;
    mʼmasiku a njala adzakhala ndi zinthu zambiri.

20 Koma oyipa adzawonongeka;
    adani a Yehova adzakhala ngati kukongola kwa kuthengo,
    iwo adzazimirira ngati utsi.

21 Oyipa amabwereka ndipo sabweza
    koma olungama amapereka mowolowamanja.
22 Iwo amene Yehova amawadalitsa adzalandira dziko,
    koma amene Iye amawatemberera adzachotsedwa.

23 Ngati Yehova akondwera ndi njira ya munthu,
    amakhazikitsa mayendedwe ake;
24 ngakhale atapunthwa sadzagwa,
    pakuti Yehova amamutchinjiriza ndi dzanja lake.

25 Ine ndinali wamngʼono ndipo tsopano ndakalamba
    koma sindinaonepo olungama akusiyidwa
    kapena ana awo akupempha chakudya.
26 Iwo ndi owolowamanja nthawi zonse ndipo amabwereketsa mwaufulu;
    ana awo adzadalitsika.

27 Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;
    pamenepo udzakhazikika mʼdziko kwamuyaya.
28 Pakuti Yehova amakonda wolungama
    ndipo sadzasiya okhulupirika ake.

Iwo adzatetezedwa kwamuyaya,
    koma zidzukulu za oyipa zidzachotsedwa;
29 olungama adzalandira dziko
    ndipo adzakhazikikamo kwamuyaya.

30 Pakamwa pa munthu wolungama pamayankhula za nzeru,
    ndipo lilime lake limayankhula zolungama.
31 Lamulo la Mulungu wake lili mu mtima mwake;
    mapazi ake saterereka.

32 Oyipa amabisala kudikira olungama;
    kufunafuna miyoyo yawoyo;
33 koma Yehova sadzawasiya pansi pa mphamvu yawo
    kapena kuti atsutsidwe pamene abweretsedwa pa milandu.

34 Khulupirira Yehova,
    ndipo sunga njira yake;
Iye adzakukweza ndipo udzalandira dziko kuti likhale lako;
    udzaona anthu oyipa akuwonongeka.

35 Ine ndinaona munthu woyipa ndi munthu wopanda chifundo
    akupeza bwino ngati mtengo wobiriwira pa nthaka ya makolo ake.
36 Koma sanachedwe kumwalira ndipo sanaonekenso;
    ngakhale ndinamuyangʼanayangʼana, sanapezekenso.

37 Ganizira za munthu wosalakwa, yangʼanitsitsa munthu wolungama;
    udzaona kuti ali ndi tsogolo labwino ndipo ali ndi zidzukulu zambiri.
38 Koma anthu ochimwa adzawonongeka;
    iwowo pamodzi ndi zidzukulu zawo zomwe.

39 Chipulumutso cha olungama chimachokera kwa Yehova;
    Iye ndiye linga lawo pa nthawi ya masautso.
40 Yehova amawathandiza ndi kuwalanditsa;
    Iye amawalanditsa kwa oyipa ndi kuwapulumutsa,
    pakuti amathawira kwa Iye.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 37

Psalm 37

Kontrasten mellan den rättfärdige och den gudlöse

1Av David.

Upprörs inte över de onda,

avundas inte dem som gör orätt.

2Snart vissnar de bort som gräset

och försvinner som gröna växter.

3Förtrösta på Herren och gör det goda,

så kommer du att få leva i trygghet i landet.

4Gläd dig i Herren!

Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta önskar.

5Överlåt din väg åt Herren, lita på honom,

för han ska göra det.

6Han ska låta din rättfärdighet lysa som gryningens ljus,

din rättvisa som middagssolen.

7Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Upprörs inte över den framgångsrike

som genomför sina intriger.

8Låt inte din vrede ta överhanden, vänd dig från den!

Reta inte upp dig, för det medför bara ont.

9De som gör ont ska utrotas,

men de som hoppas på Herren ska ärva landet.

10Det dröjer inte länge förrän den gudlöse är borta,

och du söker på hans plats, men han finns inte där.

11Men de ödmjuka får ärva landet

och glädjas åt stor frid[a].

12Den gudlöse har onda planer mot den rättfärdige

och biter samman sina tänder mot honom.

13Men Herren ler åt honom,

för han ser hans dag komma.

14De gudlösa drar sina svärd och spänner sina bågar

för att slå ner de fattiga och förtryckta,

slakta dem som är uppriktiga.

15Men deras svärd kommer att tränga in i deras egna hjärtan,

och alla deras bågar ska brytas sönder.

16Den rättfärdiges små ägodelar är bättre

än många gudlösas rikedom[b].

17De gudlösas makt ska brytas,

men Herren stöder de rättfärdiga.

18Herren känner till de frommas levnadsdagar,

och deras arv består för evigt.

19De kommer inte på skam i onda tider,

i tider av hunger har de gott om mat.

20Men de gudlösa går under,

Herrens fiender går förlorade som ängarnas prakt,

de försvinner som rök.

21Den gudlöse lånar men betalar inte tillbaka.

Den rättfärdige är generös med sina gåvor.

22De som välsignas av Herren ska ärva landet,

men de som förbannas av honom kommer att utrotas.

23Herren gör människans steg stadiga,

han gläder sig över hennes väg.

24Om hon snubblar faller hon inte,

för Herren fattar hennes hand.

25Jag har varit ung och är nu gammal,

men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven,

ej heller hans barn tigga om bröd.

26Han är alltid generös och lånar ut till andra,

och hans barn är till välsignelse[c].

27Vänd dig bort från det onda och gör det goda,

så får du bo där för evigt.

28Herren älskar rättvisa,

och han överger inte sina fromma.

Han beskyddar dem för evigt,

men de gudlösas efterkommande ska förgås.

29De rättfärdiga ska få ärva landet

och bo där för all framtid.

30Den rättfärdiges mun talar visdom

och hans tunga det som är rätt.

31Hans Guds lag finns i hans inre,

och hans fötter vacklar inte.

32Den gudlöse spionerar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom.

33Men Herren överlämnar honom inte åt dennes våld

och låter honom inte bli dömd när han ställs inför rätta.

34Vänta på Herren och håll dig på hans väg.

Han ska upphöja dig, och du ska få ärva landet.

När de onda utrotas, ska du få se det.

35Jag såg en gudlös våldsverkare,

som bredde ut sig likt ett frodigt träd.[d]

36Men det var snart över och han var borta.

Jag sökte efter honom men kunde inte hitta honom.

37Betrakta den oskyldige, se på den rättsinnige

– det finns en framtid för fridens man!

38Men syndarna förgås allesammans,

och de gudlösas framtid skärs av.

39De rättfärdigas räddning kommer från Herren,

han är deras fästning i nödens tid.

40Herren hjälper och befriar dem,

han befriar dem från de gudlösa

och räddar dem då de tar sin tillflykt till honom.

Notas al pie

  1. 37:11 frid (eller fred) är här, liksom på många ställen i Gamla testamentet, en begränsad översättning, eftersom vi saknar ord för det hebreiska ordet, som betecknar egentligen allt som är gott för människan, lycka, framgång osv.
  2. 37:16 Enligt Septuaginta m.fl.: …än syndarens stora rikedom.
  3. 37:26 Eller …hans barn är välsignade.
  4. 37:35 Grundtextens exakta innebörd är osäker.