Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 37

Salimo la Davide.

1Usamavutike chifukwa cha anthu oyipa
    kapena kuchitira nsanje amene akuchita cholakwa;
pakuti monga udzu iwo adzafota msanga,
    ngati mbewu zobiriwira adzanyala msanga.

Khulupirira Yehova ndipo uzichita zabwino;
    khazikika mʼdziko ndi kutsata zokhulupirika.
Udzikondweretse wekha mwa Yehova
    ndipo Iye adzakupatsa zokhumba za mtima wako.

Pereka njira yako kwa Yehova;
    dalira Iye ndipo Iyeyo adzachita izi:
Iye adzachititsa chilungamo chako kuwala ngati mʼbandakucha,
    chiweruzo chako ngati dzuwa la masana.

Khala chete pamaso pa Yehova ndipo umudikire mofatsa;
    usavutike pamene anthu apambana mʼnjira zawo,
    pamene iwo achita zinthu zawo zoyipa.

Pewa kupsa mtima ndipo tembenuka kuchoka ku ukali,
    usavutike chifukwa zimenezi zimatsogolera ku zoyipa.
Pakuti anthu oyipa adzachotsedwa,
    koma iwo amene amayembekeza mwa Yehova adzalandira dziko.

10 Kwa kanthawi oyipa sadzapezekanso;
    ngakhale muwafunefune, sadzapezekanso.
11 Koma ofatsa adzalandira dziko
    ndipo adzasangalala ndi mtendere waukulu.

12 Oyipa amakonza chiwembu kutsutsana ndi olungama
    ndipo amawakukutira mano;
13 koma Ambuye amaseka oyipa
    pakuti Iye amadziwa kuti tsiku lawo likubwera.

14 Oyipa amasolola lupanga
    ndi kupinda uta
kugwetsa osauka ndi osowa,
    kupha iwo amene njira zawo ndi zolungama.
15 Koma malupanga awo analasa mitima yawo yomwe,
    ndipo mauta awo anathyoka.

16 Zabwino zochepa zimene olungama ali nazo
    ziposa chuma cha anthu oyipa ambiri;
17 pakuti mphamvu ya oyipa idzasweka,
    koma Yehova amasunga olungama.

18 Masiku a anthu osalakwa amadziwika ndi Yehova,
    ndipo cholowa chawo chidzakhala mpaka muyaya.
19 Pa nthawi ya mavuto iwo sadzafota;
    mʼmasiku a njala adzakhala ndi zinthu zambiri.

20 Koma oyipa adzawonongeka;
    adani a Yehova adzakhala ngati kukongola kwa kuthengo,
    iwo adzazimirira ngati utsi.

21 Oyipa amabwereka ndipo sabweza
    koma olungama amapereka mowolowamanja.
22 Iwo amene Yehova amawadalitsa adzalandira dziko,
    koma amene Iye amawatemberera adzachotsedwa.

23 Ngati Yehova akondwera ndi njira ya munthu,
    amakhazikitsa mayendedwe ake;
24 ngakhale atapunthwa sadzagwa,
    pakuti Yehova amamutchinjiriza ndi dzanja lake.

25 Ine ndinali wamngʼono ndipo tsopano ndakalamba
    koma sindinaonepo olungama akusiyidwa
    kapena ana awo akupempha chakudya.
26 Iwo ndi owolowamanja nthawi zonse ndipo amabwereketsa mwaufulu;
    ana awo adzadalitsika.

27 Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;
    pamenepo udzakhazikika mʼdziko kwamuyaya.
28 Pakuti Yehova amakonda wolungama
    ndipo sadzasiya okhulupirika ake.

Iwo adzatetezedwa kwamuyaya,
    koma zidzukulu za oyipa zidzachotsedwa;
29 olungama adzalandira dziko
    ndipo adzakhazikikamo kwamuyaya.

30 Pakamwa pa munthu wolungama pamayankhula za nzeru,
    ndipo lilime lake limayankhula zolungama.
31 Lamulo la Mulungu wake lili mu mtima mwake;
    mapazi ake saterereka.

32 Oyipa amabisala kudikira olungama;
    kufunafuna miyoyo yawoyo;
33 koma Yehova sadzawasiya pansi pa mphamvu yawo
    kapena kuti atsutsidwe pamene abweretsedwa pa milandu.

34 Khulupirira Yehova,
    ndipo sunga njira yake;
Iye adzakukweza ndipo udzalandira dziko kuti likhale lako;
    udzaona anthu oyipa akuwonongeka.

35 Ine ndinaona munthu woyipa ndi munthu wopanda chifundo
    akupeza bwino ngati mtengo wobiriwira pa nthaka ya makolo ake.
36 Koma sanachedwe kumwalira ndipo sanaonekenso;
    ngakhale ndinamuyangʼanayangʼana, sanapezekenso.

37 Ganizira za munthu wosalakwa, yangʼanitsitsa munthu wolungama;
    udzaona kuti ali ndi tsogolo labwino ndipo ali ndi zidzukulu zambiri.
38 Koma anthu ochimwa adzawonongeka;
    iwowo pamodzi ndi zidzukulu zawo zomwe.

39 Chipulumutso cha olungama chimachokera kwa Yehova;
    Iye ndiye linga lawo pa nthawi ya masautso.
40 Yehova amawathandiza ndi kuwalanditsa;
    Iye amawalanditsa kwa oyipa ndi kuwapulumutsa,
    pakuti amathawira kwa Iye.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 37

Psalmul 37[a]

Al lui David

Nu te mânia din pricina celor răi
    şi nu-i invidia pe cei ce săvârşesc răul,
căci ei se usucă repede ca iarba
    şi se veştejesc precum verdeaţa!

Încrede-te în Domnul şi fă binele!
    Locuieşte în ţară şi veghează să umbli în credincioşie[b]!
Desfătarea ta să fie Domnul
    şi El va împlini cererile inimii tale!

Încredinţează-ţi calea în mâna Domnului,
    încrede-te în El, şi El va lucra.
El va face să răsară dreptatea ta ca zorii
    şi cauza ta dreaptă[c] – ca miezul zilei.

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El,
    nu te mânia din pricina celui ce reuşeşte în umblarea lui,
        a celui ce-şi împlineşte planurile lui rele.

Renunţă la mânie, părăseşte furia!
    Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!
Fiindcă cei ce fac răul vor fi stârpiţi,
    dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moşteni ţara!

10 Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi;
    te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi.
11 Cei blânzi însă vor moşteni ţara[d]
    şi se vor bucura de belşug de pace!

12 Cel rău unelteşte împotriva celui drept,
    scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13 Dar Stăpânul râde de el,
    căci ştie că-i soseşte şi lui ziua.

14 Cei răi îşi scot sabia,
    îşi încordează arcul,
ca să-l doboare pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
    să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.
15 Cu săbiile lor însă îşi vor străpunge propriile inimi,
    iar arcurile le vor fi zdrobite.

16 Mai bun este puţinul celui drept,
    decât belşugul multor răi,
17 căci braţele celor răi vor fi frânte,
    dar Domnul îi sprijină pe cei drepţi.

18 Domnul cunoaşte zilele celor integri.
    Moştenirea lor va fi pe vecie.
19 Ei nu sunt făcuţi de ruşine în vreme rea,
    iar în zile de foamete vor fi săturaţi.

20 Cei răi vor pieri însă,
    iar duşmanii Domnului vor fi
ca cele mai frumoase păşuni;
    vor trece, ca fumul vor trece.

21 Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi;
    cel drept însă este milos şi înapoiază.
22 Cei ce sunt binecuvântaţi de El vor moşteni ţara,
    dar cei ce sunt blestemaţi de El vor fi stârpiţi.

23 Domnul întăreşte paşii omului,
    atunci când Îşi găseşte plăcere în calea lui.
24 Când acesta cade, nu este doborât de tot,
    căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25 Din tinereţea mea şi până la bătrâneţe
    nu am văzut vreun om drept părăsit,
        nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26 El este milos în fiecare zi şi dă cu împrumut,
    iar urmaşii lui vor fi o binecuvântare[e].

27 Deci depărtează-te de rău şi fă binele!
    Atunci vei putea locui în ţară pentru totdeauna!
28 Domnului Îi place să facă dreptate
    şi nu-Şi părăseşte credincioşii!

Totdeauna ei sunt păziţi,
    dar urmaşii celor răi vor fi stârpiţi.
29 Cei drepţi vor moşteni ţara,
    o vor locui pe vecie.

30 Gura celui drept rosteşte cuvinte înţelepte,
    iar limba lui grăieşte cu dreptate.
31 El poartă în inimă Legea Dumnezeului său,
    şi astfel picioarele[f] nu-i alunecă.

32 Cel rău îl pândeşte pe cel drept,
    căutând să-l omoare,
33 însă Domnul nu-l dă pe mâna lui
    şi nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34 Nădăjduieşte în Domnul
    şi păzeşte calea Lui,
iar El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara
    şi vei vedea nimicirea celor răi!

35 L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui,
    întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în ţara lui.
36 Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era;[g]
    l-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37 Uită-te la cel cinstit, priveşte-l pe cel integru,
    căci omul paşnic are viitor!
38 Răzvrătiţii vor fi nimiciţi cu toţii;
    viitorul celor răi va fi retezat.

39 Izbăvirea celor drepţi vine de la Domnul,
    Care le este refugiu în vreme de necaz.
40 Domnul îi ajută şi îi scapă;
    îi scapă de cei răi şi îi eliberează,
        pentru că au căutat scăparea la El.

Notas al pie

  1. Psalmii 37:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 37:3 Lit.: paşte credincioşia; sau: paşte în siguranţă (cu sensul de: bucură-te de siguranţă)
  3. Psalmii 37:6 Lit: judecata
  4. Psalmii 37:11 Lit.: pământul
  5. Psalmii 37:26 Sau: vor culege binecuvântare
  6. Psalmii 37:31 Lit.: paşii
  7. Psalmii 37:36 LXX, Siriacă, Ieronim; TM: Dar a trecut, nu mai este