Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 36

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide, mtumiki wa Yehova.

1Uthenga uli mu mtima mwanga
    wonena za kuchimwa kwa munthu woyipa:
Mu mtima mwake
    mulibe kuopa Mulungu.
Pakuti iye mʼkuona kwake amadzinyenga yekha kwambiri,
    sazindikira kapena kudana ndi tchimo lake.
Mawu a pakamwa pake ndi oyipa ndi achinyengo;
    iyeyo waleka kukhala wanzeru ndi kuchita zabwino.
Ngakhale ali pa bedi pake amakonzekera zoyipa;
    iye amadzipereka yekha ku njira ya uchimo
    ndipo sakana cholakwa chilichonse.

Chikondi chanu Yehova, chimafika ku mayiko a kumwamba,
    kukhulupirika kwanu mpaka ku mitambo.
Chilungamo chanu Mulungu chili ngati mapiri aakulu,
    chiweruzo chanu chili ngati kuzama kwakukulu.
Yehova mumasunga munthu pamodzi ndi chinyama.
    Chikondi chanu chosatha ndi chamtengowapatali!
Otchuka pamodzi ndi anthu wamba pakati pa anthu
    amapeza pothawirapo mu mthunzi wa mapiko anu.
Iwo amadyerera zinthu zambiri za mʼnyumba yanu;
    Inu mumawapatsa chakumwa kuchokera mu mtsinje wanu wachikondwerero.
Pakuti kwa Inu kuli kasupe wamoyo;
    mʼkuwala kwanu ifenso timaona kuwala.

10 Pitirizani chikondi chanu pa iwo amene amakudziwani,
    chilungamo chanu kwa olungama mtima.
11 Musalole kuti phazi la wodzikuza libwere kulimbana nane,
    kapena dzanja la oyipa kundithamangitsa.
12 Onani momwe ochita zoyipa agonera atagwa,
    aponyeni pansi, kuti asathe kudzukanso!

La Bible du Semeur

Psaumes 36

La bonté du Seigneur

1Au chef de chœur, de David, serviteur de l’Eternel.

En moi-même, je médite |sur ce que déclare |le méchant[a] dans son péché ;
lui, il n’a même pas peur de Dieu[b].
Il se considère |d’un œil trop flatteur
pour reconnaître sa faute, |et la détester.
Les paroles de sa bouche |sont mensonge et tromperie ;
il ne veut pas réfléchir |en vue de faire le bien.
La nuit, sur son lit, |il projette un mauvais coup.
Il persiste dans la voie |qui n’est pas la bonne :
il ne veut pas rejeter le mal.

Jusqu’au ciel va ton amour, |Eternel,
et jusqu’aux nuages |monte ta fidélité.
Ta justice est aussi haute |que les plus hautes montagnes.
Tes jugements sont profonds |comme l’immense océan !
Tu secours, ô Eternel, |et les hommes, et les bêtes.
Que ton amour est précieux, ô Dieu !
Sous tes ailes, |les humains se réfugient.
Ils se restaurent de mets |généreux de ta maison.
Au torrent de tes délices, |tu leur donnes à boire.
10 Car chez toi |est la source de la vie.
C’est dans ta lumière |que nous voyons la lumière.
11 Maintiens ton amour |à tous ceux qui te connaissent,
manifeste ta justice |à ceux qui sont droits de cœur !
12 Que les orgueilleux |ne m’approchent pas,
et que les méchants |ne me chassent pas !
13 Voici : déjà ils succombent, |ceux qui font le mal,
ils sont renversés, |sans pouvoir se relever.

Notas al pie

  1. 36.2 En moi-même, je médite : d’après le texte hébreu traditionnel. Certains manuscrits hébreux et de l’ancienne version grecque, la version syriaque ont : au fond de son cœur. Il faut alors comprendre : Ce que déclare le méchant dans son péché est au fond de son cœur.
  2. 36.2 Cité en Rm 3.18.