Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 36

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide, mtumiki wa Yehova.

1Uthenga uli mu mtima mwanga
    wonena za kuchimwa kwa munthu woyipa:
Mu mtima mwake
    mulibe kuopa Mulungu.
Pakuti iye mʼkuona kwake amadzinyenga yekha kwambiri,
    sazindikira kapena kudana ndi tchimo lake.
Mawu a pakamwa pake ndi oyipa ndi achinyengo;
    iyeyo waleka kukhala wanzeru ndi kuchita zabwino.
Ngakhale ali pa bedi pake amakonzekera zoyipa;
    iye amadzipereka yekha ku njira ya uchimo
    ndipo sakana cholakwa chilichonse.

Chikondi chanu Yehova, chimafika ku mayiko a kumwamba,
    kukhulupirika kwanu mpaka ku mitambo.
Chilungamo chanu Mulungu chili ngati mapiri aakulu,
    chiweruzo chanu chili ngati kuzama kwakukulu.
Yehova mumasunga munthu pamodzi ndi chinyama.
    Chikondi chanu chosatha ndi chamtengowapatali!
Otchuka pamodzi ndi anthu wamba pakati pa anthu
    amapeza pothawirapo mu mthunzi wa mapiko anu.
Iwo amadyerera zinthu zambiri za mʼnyumba yanu;
    Inu mumawapatsa chakumwa kuchokera mu mtsinje wanu wachikondwerero.
Pakuti kwa Inu kuli kasupe wamoyo;
    mʼkuwala kwanu ifenso timaona kuwala.

10 Pitirizani chikondi chanu pa iwo amene amakudziwani,
    chilungamo chanu kwa olungama mtima.
11 Musalole kuti phazi la wodzikuza libwere kulimbana nane,
    kapena dzanja la oyipa kundithamangitsa.
12 Onani momwe ochita zoyipa agonera atagwa,
    aponyeni pansi, kuti asathe kudzukanso!

Amplified Bible

Psalm 36

Wickedness of Men and Lovingkindness of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the Lord.

1Transgression speaks [like an oracle] to the wicked (godless) [deep] within his heart;
There is no fear (dread) of God before his eyes.

For he flatters and deceives himself in his own eyes
Thinking that his sinfulness will not be discovered and hated [by God].

The words of his mouth are wicked and deceitful;
He has ceased to be wise and to do good.

He plans wrongdoing on his bed;
He sets himself on a path that is not good;
He does not reject or despise evil.


Your lovingkindness and graciousness, O Lord, extend to the skies,
Your faithfulness [reaches] to the clouds.

Your righteousness is like the mountains of God,
Your judgments are like the great deep.
O Lord, You preserve man and beast.

How precious is Your lovingkindness, O God!
The children of men take refuge in the shadow of Your wings.

They drink their fill of the abundance of Your house;
And You allow them to drink from the river of Your delights.

For with You is the fountain of life [the fountain of life-giving water];
In Your light we see light.

10 
O continue Your lovingkindness to those who know You,
And Your righteousness (salvation) to the upright in heart.
11 
Do not let the foot of the proud [person] overtake me,
And do not let the hand of the wicked drive me away.
12 
There those who [are perverse and] do evil have fallen;
They have been thrust down and cannot rise.