Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 35

Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mulimbane nawo amene akulimbana nane;
    mumenyane nawo amene akumenyana nane.
Tengani chishango ndi lihawo;
    dzukani ndipo bwerani mundithandize.
Tengani mkondo ndi nthungo,
    kulimbana ndi iwo amene akundithamangitsa.
Uzani moyo wanga kuti,
    “Ine ndine chipulumutso chako.”

Iwo amene akufunafuna moyo wanga
    anyozedwe ndi kuchita manyazi;
iwo amene akukonza kuti moyo wanga uwonongeke
    abwerere mʼmbuyo mochititsa mantha.
Akhale ngati mankhusu owuluka ndi mphepo
    pamene mngelo wa Yehova akuwapirikitsa.
Njira yawo ikhale ya mdima ndi yoterera
    pamene mngelo wa Yehova akuwathamangitsa.
Popeza ananditchera ukonde popanda chifukwa
    ndipo popanda chifukwa andikumbira dzenje,
chiwonongeko chiwapeza modzidzimutsa
    ukonde umene iwo abisa uwakole,
    agwere mʼdzenje kuti awonongedwe.
Pamenepo moyo wanga udzakondwera mwa Yehova
    ndi kusangalala ndi chipulumutso chake.
10 Thupi langa lidzafuwula mokondwera,
    “Ndani angafanane nanu Yehova?
Mumalanditsa osauka kwa amene ali ndi mphamvu zambiri,
    osauka ndi osowa kwa iwo amene amawalanda.”

11 Mboni zopanda chisoni zinayimirira,
    zinandifunsa zinthu zimene sindikuzidziwa.
12 Iwo anandibwezera zoyipa pa zabwino
    ndipo anasiya moyo wanga pa chisoni.
13 Koma pamene iwo ankadwala, ine ndinavala chiguduli
    ndi kudzichepetsa ndekha posala zakudya.
Pamene mapemphero anga anabwerera kwa ine osayankhidwa,
14     ndinayendayenda ndi kulira maliro,
    kumulira ngati bwenzi langa kapena mʼbale wanga.
Ndinaweramitsa mutu wanga mosweka mtima
    kukhala ngati ndikulira amayi anga.
15 Koma pamene ndinaphunthwa, iwo anasonkhana mosangalala;
    ondithira nkhondo anasonkhana kutsutsana nane, ineyo osadziwa.
    Iwo sanasiye kundiyankhulira mawu onyoza.
16 Monga anthu osapembedza, iwo anandinyoza mwachipongwe;
    anandikukutira mano awo.
17 Ambuye, mpaka liti mudzakhala mukungoyangʼana?
    Landitsani moyo wanga ku chiwonongeko chawo,
    moyo wanga wopambana ku mikango.
18 Ndidzakuyamikani mu msonkhano waukulu;
    pakati pa gulu lalikulu la anthu ndidzakutamandani.

19 Musalole adani anga onyenga
    akondwere chifukwa cha masautso anga;
musalole kuti amene amadana nane popanda chifukwa
    andiyangʼane chamʼmbali mondinyoza.
20 Iwowo sayankhula mwamtendere,
    koma amaganizira zonamizira
    iwo amene amakhala mwabata mʼdziko.
21 Iwo amandiseka mofuwula ndipo amati, “Haa! Haa!
    Ndipo ndi maso athuwa ife taziona.”

22 Yehova mwaona zimenezi; musakhale chete.
    Ambuye musakhale kutali ndi ine.
23 Dzukani, ndipo nyamukani kunditeteza!
    Mulimbane nawo chifukwa cha ine, Mulungu wanga ndi Ambuye anga.
24 Onetsani kusalakwa kwanga mwa chilungamo chanu, Inu Yehova Mulungu wanga.
    Musalole kuti akondwere chifukwa cha mavuto anga.
25 Musalole kuti aganize kuti, “Amati atani, zachitika monga momwe timafunira!”
    Kapena kunena kuti, “Tamutha ameneyu basi.”

26 Onse amene amakondwera ndi masautso anga
    achite manyazi ndi kusokonezeka.
Onse amene amadzikweza kufuna kundipambana,
    avekedwe manyazi ndi mnyozo ngati zovala.
27 Koma amene amakondwera chifukwa chakuti ndine wosalakwa,
    afuwule mwachimwemwe ndi chisangalalo.
Nthawi zonse azinena kuti, “Yehova akwezeke,
    Iye amene amakondwera ndi kupeza bwino kwa mtumiki wake.”
28 Pakamwa panga padzayankhula za chilungamo chanu
    ndi za matamando anu tsiku lonse.

The Message

Psalm 35

A David Psalm

11-3 Harass these hecklers, God,
    punch these bullies in the nose.
Grab a weapon, anything at hand;
    stand up for me!
Get ready to throw the spear, aim the javelin,
    at the people who are out to get me.
Reassure me; let me hear you say,
    “I’ll save you.”

4-8 When those thugs try to knife me in the back,
    make them look foolish.
Frustrate all those
    who are plotting my downfall.
Make them like cinders in a high wind,
    with God’s angel working the bellows.
Make their road lightless and mud-slick,
    with God’s angel on their tails.
Out of sheer cussedness they set a trap to catch me;
    for no good reason they dug a ditch to stop me.
Surprise them with your ambush—
    catch them in the very trap they set,
    the disaster they planned for me.

9-10 But let me run loose and free,
    celebrating God’s great work,
Every bone in my body laughing, singing, “God,
    there’s no one like you.
You put the down-and-out on their feet
    and protect the unprotected from bullies!”

11-12 Hostile accusers appear out of nowhere,
    they stand up and badger me.
They pay me back misery for mercy,
    leaving my soul empty.

13-14 When they were sick, I dressed in black;
    instead of eating, I prayed.
My prayers were like lead in my gut,
    like I’d lost my best friend, my brother.
I paced, distraught as a motherless child,
    hunched and heavyhearted.

15-16 But when I was down
    they threw a party!
All the nameless riffraff of the town came
    chanting insults about me.
Like barbarians desecrating a shrine,
    they destroyed my reputation.

17-18 God, how long are you going
    to stand there doing nothing?
Save me from their brutalities;
    everything I’ve got is being thrown to the lions.
I will give you full credit
    when everyone gathers for worship;
When the people turn out in force
    I will say my Hallelujahs.

19-21 Don’t let these liars, my enemies,
    have a party at my expense,
Those who hate me for no reason,
    winking and rolling their eyes.
No good is going to come
    from that crowd;
They spend all their time cooking up gossip
    against those who mind their own business.
They open their mouths
    in ugly grins,
Mocking, “Ha-ha, ha-ha, thought you’d get away with it?
    We’ve caught you hands down!”

22 Don’t you see what they’re doing, God?
    You’re not going to let them
Get by with it, are you? Not going to walk off
    without doing something, are you?

23-26 Please get up—wake up! Tend to my case.
    My God, my Lord—my life is on the line.
Do what you think is right, God, my God,
    but don’t make me pay for their good time.
Don’t let them say to themselves,
    “Ha-ha, we got what we wanted.”
Don’t let them say,
    “We’ve chewed him up and spit him out.”
Let those who are being hilarious
    at my expense
Be made to look ridiculous.
    Make them wear donkey’s ears;
Pin them with the donkey’s tail,
    who made themselves so high and mighty!

27-28 But those who want
    the best for me,
Let them have the last word—a glad shout!—
    and say, over and over and over,
God is great—everything works
    together for good for his servant.”
I’ll tell the world how great and good you are,
    I’ll shout Hallelujah all day, every day.