Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 33

1Imbirani Yehova mokondwera Inu olungama,
    nʼkoyenera kuti owongoka mtima azitamanda Iyeyo.
Mutamandeni Yehova ndi pangwe;
    muyimbireni Iye nyimbo pa zeze wa zingwe khumi.
Muyimbireni nyimbo yatsopano;
    imbani mwaluso, ndipo fuwulani mwachimwemwe.

Pakuti mawu a Yehova ndi olungama ndi owona;
    Iye ndi wokhulupirika pa zonse zimene amachita.
Yehova amakonda chilungamo ndipo amaweruza molungama;
    dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chake chosatha.

Ndi mawu a Yehova mayiko akumwamba anapangidwa,
    zolengedwa zake ndi mpweya wa mʼkamwa mwake.
Iye amasonkhanitsa pamodzi madzi a mʼnyanja mʼmitsuko;
    amayika zozama mʼnyumba zosungiramo.
Dziko lonse lapansi liope Yehova;
    anthu onse amulemekeze Iye.
Pakuti Iye anayankhula ndipo zinakhalapo;
    Iye analamulira ndipo zinakhazikika.
10 Yehova amalepheretsa chikonzero cha anthu a mitundu ina;
    Iye amaphwanya zolinga za anthu ambiri.
11 Koma chikonzero cha Yehova chimakhala mpaka muyaya,
    zolinga za mu mtima mwake pa mibado yonse.

12 Wodala mtundu wa anthu umene Mulungu wake ndi Yehova,
    anthu amene Iye anawasankha kukhala cholowa chake.
13 Kuchokera kumwamba Yehova amayangʼana pansi
    ndi kuona anthu onse;
14 kuchokera ku malo ake okhalako Iye amayangʼanira
    onse amene amakhala pa dziko lapansi.
15 Iye amene amapanga mitima ya onse,
    amaona zonse zimene akuchita.
16 Palibe mfumu imene imapulumutsidwa chifukwa cha kukula kwa gulu lake lankhondo;
    palibe msilikali amene amathawa ndi mphamvu zake zazikulu.
17 Kavalo ndi chiyembekezo cha chabechabe cha chipulumutso,
    ngakhale ali ndi mphamvu yayikulu sangathe kupulumutsa.
18 Koma maso a Yehova ali pa iwo amene amaopa Iye;
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosatha,
19 kuwawombola iwo ku imfa
    ndi kuwasunga ndi moyo nthawi ya njala.

20 Ife timadikira kwa Yehova mwachiyembekezo;
    Iye ndiye thandizo lathu ndi chishango chathu.
21 Mwa Iye mitima yathu imakondwera,
    pakuti ife timadalira dzina lake loyera.
22 Chikondi chanu chosatha
    chikhale pa ife Inu Yehova, pamene tikuyembekeza kwa Inu.

Amplified Bible

Psalm 33

Praise to the Creator and Preserver.

1Rejoice in the Lord, you righteous ones;
Praise is becoming and appropriate for those who are upright [in heart—those with moral integrity and godly character].

Give thanks to the Lord with the lyre;
Sing praises to Him with the harp of ten strings.

Sing to Him a new song;
Play skillfully [on the strings] with a loud and joyful sound.

For the word of the Lord is right;
And all His work is done in faithfulness.

He loves righteousness and justice;
The earth is full of the lovingkindness of the Lord.


By the word of the Lord were the heavens made,
And all their host by the breath of His mouth.

He gathers the waters of the sea together as in a wineskin;
He puts the deeps in storehouses.

Let all the earth fear and worship the Lord;
Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him.

For He spoke, and it was done;
He commanded, and it stood fast.
10 
The Lord nullifies the counsel of the nations;
He makes the thoughts and plans of the people ineffective.
11 
The counsel of the Lord stands forever,
The thoughts and plans of His heart through all generations.
12 
Blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the nation whose God is the Lord,
The people whom He has chosen as His own inheritance.

13 
The Lord looks [down] from heaven;
He sees all the sons of man;
14 
From His dwelling place He looks closely
Upon all the inhabitants of the earth—
15 
He who fashions the hearts of them all,
Who considers and understands all that they do.
16 
The king is not saved by the great size of his army;
A warrior is not rescued by his great strength.
17 
A horse is a false hope for victory;
Nor does it deliver anyone by its great strength.

18 
Behold, the eye of the Lord is upon those who fear Him [and worship Him with awe-inspired reverence and obedience],
On those who hope [confidently] in His compassion and lovingkindness,
19 
To rescue their lives from death
And keep them alive in famine.
20 
We wait [expectantly] for the Lord;
He is our help and our shield.
21 
For in Him our heart rejoices,
Because we trust [lean on, rely on, and are confident] in His holy name.
22 
Let Your [steadfast] lovingkindness, O Lord, be upon us,
In proportion as we have [a]hoped in You.

Notas al pie

  1. Psalm 33:22 I.e. placed our confidence.