Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!

The Message

Psalm 32

A David Psalm

1Count yourself lucky, how happy you must be—
    you get a fresh start,
    your slate’s wiped clean.

Count yourself lucky—
    God holds nothing against you
    and you’re holding nothing back from him.

When I kept it all inside,
    my bones turned to powder,
    my words became daylong groans.

The pressure never let up;
    all the juices of my life dried up.

Then I let it all out;
    I said, “I’ll make a clean breast of my failures to God.”

Suddenly the pressure was gone—
    my guilt dissolved,
    my sin disappeared.

These things add up. Every one of us needs to pray;
    when all hell breaks loose and the dam bursts
    we’ll be on high ground, untouched.

God’s my island hideaway,
    keeps danger far from the shore,
    throws garlands of hosannas around my neck.

Let me give you some good advice;
    I’m looking you in the eye
    and giving it to you straight:

“Don’t be ornery like a horse or mule
    that needs bit and bridle
    to stay on track.”

10 God-defiers are always in trouble;
    God-affirmers find themselves loved
    every time they turn around.

11 Celebrate God.
    Sing together—everyone!
    All you honest hearts, raise the roof!