Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!

La Bible du Semeur

Psaumes 32

Joie du pardon

1Méditation[a] de David.

Heureux l’homme |dont la faute est effacée,
et le péché pardonné !
Heureux l’homme |au compte de qui |l’Eternel |ne porte pas le péché[b]
et qui est exempt |de duplicité !
Tant que je taisais ma faute,
je m’épuisais à gémir |sans cesse, à longueur de jour.
Sur moi, le jour et la nuit, |ta main s’appesantissait,
ma vigueur m’abandonnait |comme l’herbe se dessèche |lors des ardeurs de l’été.
            Pause
Je t’ai avoué ma faute,
je n’ai plus caché mes torts,
j’ai dit : « Je reconnaîtrai |devant l’Eternel |les péchés que j’ai commis. »
Alors tu m’as déchargé |du poids de ma faute.
            Pause
Ainsi, que tout homme |qui t’est attaché |te prie au temps opportun.
Si les grandes eaux déferlent,
leurs flots ne l’atteignent pas.
Tu es un abri pour moi, |tu me gardes du danger.
Autour de moi retentissent |les chants de la délivrance.
            Pause
Tu as dit : « Je t’instruirai, |je t’indiquerai |le chemin |que tu devras emprunter,
je serai ton conseiller, |mes yeux veilleront sur toi.
Ne soyez donc pas stupides |comme un cheval, un mulet |dépourvus d’intelligence
dont il faut dompter la fougue |par la bride et par le mors
sans quoi ils ne viendront pas vers toi[c] ! »

10 Ils sont nombreux les tourments |qui attendent les méchants,
mais les hommes qui ont mis |leur confiance en l’Eternel |sont comblés par son amour.
11 Justes, réjouissez-vous ! |Mettez votre joie en l’Eternel
et poussez des cris de joie, |vous qui êtes droits de cœur !

Notas al pie

  1. 32.1 Traduction incertaine.
  2. 32.2 Cité en Rm 4.7-8.
  3. 32.9 L’hébreu n’est pas clair. Autre traduction : pour qu’ils ne s’approchent pas de toi.