Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!

Amplified Bible

Psalm 32

Blessedness of Forgiveness and of Trust in God.

A Psalm of David. A skillful [a]song, or a didactic or reflective poem.

1Blessed [fortunate, prosperous, favored by God] is he whose transgression is forgiven,
And whose sin is covered.

Blessed is the man to whom the Lord does not impute wickedness,
And in whose spirit there is no deceit.


When I kept silent about my sin, my body wasted away
Through my groaning all the day long.

For day and night Your hand [of displeasure] was heavy upon me;
My [b]energy (vitality, strength) was drained away as with the burning heat of summer. Selah.

I acknowledged my sin to You,
And I did not hide my wickedness;
I said, “I will confess [all] my transgressions to the Lord”;
And You forgave the guilt of my sin. Selah.

Therefore, let everyone who is godly pray to You [for forgiveness] in a time when You [are near and] may be found;
Surely when the great waters [of trial and distressing times] overflow they will not reach [the spirit in] him.

You are my hiding place; You, Lord, protect me from trouble;
You surround me with songs and shouts of deliverance. Selah.


I will instruct you and teach you in the way you should go;
I will counsel you [who are willing to learn] with My eye upon you.

Do not be like the horse or like the mule which have no understanding,
Whose trappings include bridle and rein to hold them in check,
Otherwise they will not come near to you.
10 
Many are the sorrows of the wicked,
But he who trusts in and relies on the Lord shall be surrounded with compassion and lovingkindness.
11 
Be glad in the Lord and rejoice, you righteous [who actively seek right standing with Him];
Shout for joy, all you upright in heart.

Notas al pie

  1. Psalm 32:1 Meaning uncertain.
  2. Psalm 32:4 Lit life juices were turned into the drought of summer.