Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 31

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mwa Inu Yehova, ine ndimathawiramo;
    musalole nʼkomwe kuti ndichititsidwe manyazi;
    mundipulumutse chifukwa cha chilungamo chanu.
Tcherani khutu lanu kwa ine,
    bwerani msanga kudzandilanditsa;
mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    linga lolimba kundipulumutsa ine.
Popeza Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa,
    chifukwa cha dzina lanu tsogolereni ndi kundiwongolera.
Ndimasuleni mu msampha umene anditchera
    pakuti ndinu pothawirapo panga.
Mʼmanja mwanu ndipereka mzimu wanga;
    womboleni Yehova Mulungu wachoonadi.

Koma ine ndimadana nawo amene amamamatira mafano achabechabe;
    ine ndimadalira Yehova.
Ndidzakondwa ndi kusangalala mʼchikondi chanu
    popeza Inu munaona masautso anga
    ndipo mumadziwa kuwawa kwa moyo wanga.
Inu simunandipereke kwa mdani
    koma mwayika mapazi anga pa malo otakasuka.

Mundichitire chifundo Inu Yehova pakuti ndili pa mavuto;
    maso anga akulefuka ndi chisoni,
    mʼmoyo mwanga ndi mʼthupi mwanga momwe mukupweteka.
10 Moyo wanga ukunyeka chifukwa cha kuwawidwa mtima
    ndi zaka zanga chifukwa cha kubuwula;
mphamvu zanga zatha chifuwa cha masautso,
    ndipo mafupa anga akulefuka.
11 Chifukwa cha adani anga onse,
    ndine wonyozeka kwambiri ndi anansi anga;
ndine chochititsa manyazi kwa abwenzi anga.
    Iwo amene amandiona mu msewu amandithawa.
12 Ine ndinayiwalika kwa iwo ngati kuti ndinamwalira;
    ndakhala ngati mʼphika wosweka.
13 Pakuti ine ndamva zonena zoyipa za anthu ambiri;
    zoopsa zandizungulira mbali zonse;
iwo akukonza chiwembu kuti alimbane nane,
    kuti atenge moyo wanga.

14 Koma ndikudalira Inu Yehova;
    ndikunena kuti, “Ndinu Mulungu wanga.”
15 Masiku anga ali mʼmanja mwanu;
    ndipulumutseni kwa adani anga
    ndi kwa iwo amene akundithamangitsa.
16 Walitsani nkhope yanu pa mtumiki wanu;
    pulumutseni mwa chikondi chanu chosatha.
17 Yehova musalole kuti ndichite manyazi,
    pakuti ndalirira kwa Inu;
koma oyipa achititsidwe manyazi
    ndipo agone chete mʼmanda.
18 Milomo yawo yabodzayo ikhale chete,
    pakuti chifukwa cha kunyada
    ayankhula modzikuza kutsutsana ndi wolungama.

19 Ndi waukulu ubwino wanu
    umene mwawasungira amene amakuopani,
umene mumapereka anthu akuona
    kwa iwo amene amathawira kwa Inu.
20 Mu mthunzi wa pamalo popezeka panu muwabisa,
    kuwateteza ku ziwembu za anthu;
mʼmalo anu okhalamo mumawateteza
    kwa anthu owatsutsa.

21 Matamando akhale kwa Yehova,
    pakuti anaonetsa chikondi chake chodabwitsa kwa ine
    pamene ndinali mu mzinda wozingidwa.
22 Ndili mʼnkhawa zanga ndinati,
    “Ine ndachotsedwa pamaso panu!”
Komabe Inu munamva kupempha chifundo kwanga
    pamene ndinapempha thandizo kwa Inu.

23 Kondani Yehova oyera mtima ake onse!
    Yehova amasunga wokhulupirika
    koma amalanga kwathunthu anthu odzikuza.
24 Khalani ndi nyonga ndipo limbani mtima,
    inu nonse amene mumayembekezera Yehova.

The Message

Psalm 31

A David Psalm

11-2 I run to you, God; I run for dear life.
    Don’t let me down!
    Take me seriously this time!
Get down on my level and listen,
    and please—no procrastination!
Your granite cave a hiding place,
    your high cliff aerie a place of safety.

3-5 You’re my cave to hide in,
    my cliff to climb.
Be my safe leader,
    be my true mountain guide.
Free me from hidden traps;
    I want to hide in you.
I’ve put my life in your hands.
    You won’t drop me,
    you’ll never let me down.

6-13 I hate all this silly religion,
    but you, God, I trust.
I’m leaping and singing in the circle of your love;
    you saw my pain,
    you disarmed my tormentors,
You didn’t leave me in their clutches
    but gave me room to breathe.
Be kind to me, God
    I’m in deep, deep trouble again.
I’ve cried my eyes out;
    I feel hollow inside.
My life leaks away, groan by groan;
    my years fade out in sighs.
My troubles have worn me out,
    turned my bones to powder.
To my enemies I’m a monster;
    I’m ridiculed by the neighbors.
My friends are horrified;
    they cross the street to avoid me.
They want to blot me from memory,
    forget me like a corpse in a grave,
    discard me like a broken dish in the trash.
The street-talk gossip has me
    “criminally insane”!
Behind locked doors they plot
    how to ruin me for good.

14-18 Desperate, I throw myself on you:
    you are my God!
Hour by hour I place my days in your hand,
    safe from the hands out to get me.
Warm me, your servant, with a smile;
    save me because you love me.
Don’t embarrass me by not showing up;
    I’ve given you plenty of notice.
Embarrass the wicked, stand them up,
    leave them stupidly shaking their heads
    as they drift down to hell.
Gag those loudmouthed liars
    who heckle me, your follower,
    with jeers and catcalls.

19-22 What a stack of blessing you have piled up
    for those who worship you,
Ready and waiting for all who run to you
    to escape an unkind world.
You hide them safely away
    from the opposition.
As you slam the door on those oily, mocking faces,
    you silence the poisonous gossip.
Blessed God!
    His love is the wonder of the world.
Trapped by a siege, I panicked.
    “Out of sight, out of mind,” I said.
But you heard me say it,
    you heard and listened.

23 Love God, all you saints;
    God takes care of all who stay close to him,
But he pays back in full
    those arrogant enough to go it alone.

24 Be brave. Be strong. Don’t give up.
    Expect God to get here soon.