Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 3

Salimo la Davide. Atathawa mwana wake Abisalomu.

1Inu Yehova, achulukadi adani anga!
    Achulukadi amene andiwukira!
Ambiri akunena za ine kuti,
    “Mulungu sadzamupulumutsa.”
            Sela

Koma Inu Yehova, ndinu chishango chonditeteza,
    Inu mwandiveka ulemerero ndipo mwanditukula.
Kwa Yehova, Ine ndilira mofuwula
    ndipo Iye amandiyankha kuchokera ku phiri lake loyera.
            Sela

Ine ndimagona ndi kupeza tulo;
    ndimadzukanso chifukwa Yehova amandichirikiza.
Sindidzaopa adani anga osawerengeka amene
    abwera kulimbana nane kuchokera ku madera onse.

Dzukani, Inu Yehova!
    Pulumutseni, Inu Mulungu wanga.
Akantheni adani anga onse pa msagwada;
    gululani mano a anthu oyipa.

Chipulumutso chimachokera kwa Yehova.
    Madalitso akhale pa anthu anu.
            Sela

The Message

Psalm 3

A David Psalm, When He Escaped for His Life from Absalom, His Son

11-2 God! Look! Enemies past counting!
Enemies sprouting like mushrooms,
Mobs of them all around me, roaring their mockery:
“Hah! No help for him from God!”

3-4 But you, God, shield me on all sides;
You ground my feet, you lift my head high;
With all my might I shout up to God,
His answers thunder from the holy mountain.

5-6 I stretch myself out. I sleep.
Then I’m up again—rested, tall and steady,
Fearless before the enemy mobs
Coming at me from all sides.

Up, God! My God, help me!
Slap their faces,
First this cheek, then the other,
Your fist hard in their teeth!

Real help comes from God.
Your blessing clothes your people!