Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 3

Salimo la Davide. Atathawa mwana wake Abisalomu.

1Inu Yehova, achulukadi adani anga!
    Achulukadi amene andiwukira!
Ambiri akunena za ine kuti,
    “Mulungu sadzamupulumutsa.”
            Sela

Koma Inu Yehova, ndinu chishango chonditeteza,
    Inu mwandiveka ulemerero ndipo mwanditukula.
Kwa Yehova, Ine ndilira mofuwula
    ndipo Iye amandiyankha kuchokera ku phiri lake loyera.
            Sela

Ine ndimagona ndi kupeza tulo;
    ndimadzukanso chifukwa Yehova amandichirikiza.
Sindidzaopa adani anga osawerengeka amene
    abwera kulimbana nane kuchokera ku madera onse.

Dzukani, Inu Yehova!
    Pulumutseni, Inu Mulungu wanga.
Akantheni adani anga onse pa msagwada;
    gululani mano a anthu oyipa.

Chipulumutso chimachokera kwa Yehova.
    Madalitso akhale pa anthu anu.
            Sela

Amplified Bible

Psalm 3

Morning Prayer of Trust in God.

A Psalm of David. When he fled from Absalom his son.

1O Lord, how my enemies have increased!
Many are rising up against me.

Many are saying of me,
“There is no help [no salvation] for him in God.” [a]Selah.


But You, O Lord, are a shield for me,
My glory [and my honor], and the One who lifts my head.

With my voice I was crying to the Lord,
And He answered me from His holy mountain. Selah.

I lay down and slept [safely];
I awakened, for the Lord sustains me.

I will not be intimidated or afraid of the ten thousands
Who have set themselves against me all around.


Arise, O Lord; save me, O my God!
For You have struck all my enemies on the cheek;
You have shattered the teeth of the wicked.

Salvation belongs to the Lord;
May Your blessing be upon Your people. Selah.

Notas al pie

  1. Psalm 3:2 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude or may have some other unknown meaning; and so throughout.