Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 29

Salimo la Davide.

1Perekani kwa Yehova, inu anthu amphamvu,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake,
    pembedzani Yehova mwa kukongola kwa chiyero chake.

Liwu la Yehova lili pamwamba pa madzi;
    Mulungu waulemerero abangula,
    Yehova abangula pamwamba pa madzi amphamvu.
Liwu la Yehova ndi lamphamvu;
    liwu la Yehova ndi laulemerero.
Liwu la Yehova limathyola mikungudza;
    Yehova amathyolathyola mikungudza ya ku Lebanoni.
Iye amachititsa Lebanoni kulumphalumpha ngati mwana wangʼombe,
    Siriyoni ngati mwana wa njati:
Liwu la Yehova limakantha
    ngati kungʼanima kwa mphenzi.
Liwu la Yehova limagwedeza chipululu;
    Yehova amagwedeza chipululu cha Kadesi.
Liwu la Yehova limapindapinda mibawa
    ndi kuyeretsa nkhalango.
Ndipo mʼNyumba mwake onse amafuwula kuti, “Ulemerero!”

10 Yehova amakhala pamwamba pa madzi osefukira,
    Yehova ndiye mfumu kwamuyaya.
11 Yehova amapereka mphamvu kwa anthu ake;
    Yehova amadalitsa anthu ake ndi mtendere.

The Message

Psalm 29

A David Psalm

11-2 Bravo, God, bravo!
    Gods and all angels shout, “Encore!”
In awe before the glory,
    in awe before God’s visible power.
Stand at attention!
    Dress your best to honor him!

God thunders across the waters,
Brilliant, his voice and his face, streaming brightness—
God, across the flood waters.

God’s thunder tympanic,
God’s thunder symphonic.

God’s thunder smashes cedars,
God topples the northern cedars.

The mountain ranges skip like spring colts,
The high ridges jump like wild kid goats.

7-8 God’s thunder spits fire.
God thunders, the wilderness quakes;
He makes the desert of Kadesh shake.

God’s thunder sets the oak trees dancing
A wild dance, whirling; the pelting rain strips their branches.
We fall to our knees—we call out, “Glory!”

10 Above the floodwaters is God’s throne
    from which his power flows,
    from which he rules the world.

11 God makes his people strong.
God gives his people peace.